AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
Birimi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Türü Mal Alımı
Konusu AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
Tarihi 03-07-2017

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

YENİŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

8000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve 110000 Litre Motorin (Euro Dizel) Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/277763

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Fabrika Mahallesi 763 Sokak No:3 21100 YENİŞEHİR YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4122289654 - 4122289653

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@diyarbakiryenisehir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

8000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve 110000 Litre Motorin (Euro Dizel) Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

A- Sözleşmeye Müteakip İdarenin günlük belirleyeceği Litre kadar akaryakıt alınacaktır. B- Motorin ve Kurşunsuz Benzin 95 Oktan yüklenici firmanın Diyarbakır Merkez İlçe Belediyeleri sınırları dahilinde göstereceği akaryakıt istasyonunda İdarenin araçlarına günlük fişler karşılığında teslim edilecektir, veya İdarenin uygun gördüğü takdirde akaryakıt ürünleri yüklenicinin ölçüm cihazı olan aracı ile Yenişehir İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde Belediyemizin araçlarına Belediyemizin görevlendireceği personel nezaretinde fişler karşılığında 2 günde bir idarenin araçlarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

A- Sözleşmeye Müteakip İdarenin günlük belirleyeceği Litre kadar akaryakıt alınacaktır. B- Motorin ve 95 Oktan Kurşunsuz Benzin yüklenici firmanın Diyarbakır Merkez İlçe Belediyeleri sınırları dahilinde göstereceği akaryakıt istasyonunda İdarenin araçlarına günlük fişler karşılığında teslim edilecektir, veya İdarenin uygun gördüğü takdirde akaryakıt ürünleri yüklenicinin ölçüm cihazı olan aracı ile Yenişehir İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde Belediyemizin araçlarına Belediyemizin görevlendireceği personel nezaretinde fişler karşılığında 2 günde bir idarenin araçlarına teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 2. kat İhale Komisyonu Toplantı Odası

b) Tarihi ve saati

:

03.07.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
 d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 1. Kat İhale Bürosu adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 2. kat İhale Komisyonu Toplantı Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.