Hurda Satışı İhale İlanı
Birimi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Türü Satış
Konusu Hurda Satışı İhale İlanı
Tarihi 02-02-2017

Hurda Satışı İhale İlanı

DİYARBAKIR YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Madde 1- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan hurda demir malzemesi ve tahta malzemelerden hurda olarak kalan yaklaşık 30 ton muhtelif hurda malzemeler 02.02.2017 perşembe günü saat 10:00 da Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.

 

Madde 2-Hurda malzemelerin satışa çıkarılmasının yaklaşık tahmini muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda çıkarılmıştır.

 

Malzemenin Adı         Tahmini Miktar    Beher Kğ/TL   Muhammen Bedeli   Geçici Teminatı

1-Hurda demir            20.000 Kğ                   0,666               13.200,00-TL              396,00-TL

2-Tahta malzeme        10.000 Kğ                   0,13                 1.300,00-TL                39,00-TL

 

Ayrıca ihaleye girecek kişi veya kurum ihale öncesi 2886 sayılı kanunun 16. Maddesi gereğince geçici teminat haricinde 15.000,00-TL’de Ek teminat yatıracaklardır. Hurda satışları KDV kanununun 17. Maddesinin diğer istisnalar başlıklı 4. Fıkrasının g bendi gereğince KDV’ den istisnadır.

 

Madde 3- İhale Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği pazarlık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

Madde 4- Hurda satışı ile ilgili şartnameler Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir veya 50,00 TL Bedelle temin edilebilir.

 

Madde 5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a)Tebligat için adres göstermek,

b)Kanuni ikametgah sahibi olmak,

c) Gerçek kişiler nüfus cüzdan örneği, tüzel kişiler ise Ticret oda kaydı ve Sicil gazetesi

d)2886 Sayılı D.İ.K nu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmış olmak,

e)Vekaleten iştirak edilmesi halinde noterlikçe düzenlenmiş Vekaletin olması,

f)Teminat olarak kabul edilecek değerler;

e-a) Tedavüldeki Türk Parası

e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)

e-c) Hazine dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet tahvili, Kamu Ortaklığı İdaresince belirlenmiş hisse senedi veya tahviller,

g)Vergi Dairesi ve SGK'dan alınacak Borcu yoktur yazısı.

h)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

ı)Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

 

Madde 6- Belediyemiz bünyesinde bulunan hurda malzemelerin tahmini miktarı 20.000 Kg demir hurda malzeme ve 10.000 kğ tahta malzeme olarak belirlenmiş olmasına karşılık, fiyat teklifleri 1 Kg için belirlenen tahmini bedel üzerinden verilecek ve ihaleyi kazanan tarafından, Belediyemiz Ayniyat Saymanı denetiminde tartı ve teslim tesellüm sonrasında hesaplanacak tonajların teklif edilen 1 kg fiyat ile çarpımı ile tahsilatı yapılacaktır.

 

Madde 7- İstekliler hurda malzemelerin tümüne veya demir malzemeye veya tahta malzemeye ayrı ayrı teklif verebileceklerdir.

          

   İlan olunur.