İrtifak Hakkı İlanı

09 Ekim, 2023

İlimizin Çermik İlçesi Çukur Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 456 ada 25  parsel  nolu  21.589,13  m²  yüzölçümlü  taşınmazın  17.974,39  m²  lik  kısmında  4706  sayılı  kanunun Ek-3. Maddesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  kapsamında  gerçek  ve tüzel  kişiler lehine  49  yıl  süreli  bağımsız  ve sürekli nitelikte irtifak hakkı verilmesi doğrultusunda hazırlanan ilan metni ekte sunulmuştur

Ek Dosyalar