Metruk yapılara ilişkin 3194 sayılı İmar Kanunu

28 Ekim, 2021

Metruk yapılara ilişkin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesinde ''Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.
Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.'' hükmü belirtilmiştir.

Belirtilen madde doğrultusunda Yenişehir Mahallesi 522 ada 32 parselde bulunan  Konak apartmanı Yenişehir Mahallesi 523 ada 22 ve 23 parseller üzerinde bulunan Emek apartmanı ve Uğurlu apartmanı hakkında 12.10.2021 tarihi 126 karar nolu ercümen kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 39 maddesine istinaden metruk yapı kapsamında yıkım kararı alınmıştır.