Metruk Yapı İlanı
Tarih : 15-11-2019 192 defa incelendi

Metruk yapılara ilişkin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesinde ''Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.
        Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.''  hükmü belirtilmiştir. 
        Belediyemiz sınırları içerisinde ekte sunulan metruk yapılara ilişkin söz konusu 39. maddede  ''...tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir...'' belirtilen hükme istinaden Belediyemiz internet sitesinde 08.11.2019 tarihi itibariyle 30 gün süreyle ilana çıkarılmıştır.

No İl İlçe Mahalle Ada Parsel Adres
1 Diyarbakır Yenişehir Köşkler Mahallesi 980 19 Şehitlik Mahallesi 38. Sokak No:5A
2 Diyarbakır Yenişehir Köşkler Mahallesi 1640 1 Şehitlik Mahallesi No:149/A,149/B
3 Diyarbakır Yenişehir Aziziye Mahallesi 122 11 Gürdoğan Mahallesi 534. Sokak No:2 Karşısı
4 Diyarbakır Yenişehir Aziziye Mahallesi 122 11 Gürdoğan Mahallesi 532. Sokak No:20 Karşısı
5 Diyarbakır Yenişehir Köşkler Mahallesi 1686 2 Şehitlik Mahallesi 71. Sokak No:33A
6 Diyarbakır Yenişehir Köşkler Mahallesi 1686 3 Şehitlik Mahallesi 104/1. Sokak No:7 Bitişiği
7 Diyarbakır Yenişehir Müslümeğik
Mahallesi
0 591 Dönümlü Mahallesi(Tek Katlı İskeleti
Yapılmış Ev ve hemen yanındaki kulube)
8 Diyarbakır Yenişehir Müslümeğik
Mahallesi
0 591 ve 65 Dönümlü Mahallesi (Tamamlanmamış
Harabe Hayvan Çiftliği İnşaatı)
9 Diyarbakır Yenişehir Cumhuriyet
Mahallesi
0 401 Aziziye Mahallesi 576. Sokak No:3 ile
No:7 Arasında Bulunan iki Yapı
10 Diyarbakır Yenişehir Dokuzçeltik
Mahallesi
0 283 Şeyhkent Caddesi No:32 Karşısı