Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

T.C.

DİYARBAKIR YENİŞEHİR BELEDIYESİ
Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

YÜRÜRLÜK TARİHİ:10/10/2008
MECLİS KARAR NO:75

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 Amaç  :

MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam :

MADDE 2-(1) Bu Yönetmelik, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki Dayanak :

MADDE 3-(1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı DMK, 5187 sayılı Basın Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve bu kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

Tanımlar :

MADDE 4-(1) Bu Yönetmelikte geçen: ,

 1. Belediye: Yenişehir Belediyesini,
 2. Başkanlık: Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanlığını,
 3. Başkan Yardımcısı: Yenişehir Belediye Başkanlığı tarafından konuyla ilgili   görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcısını,

 ç) Müdürlük: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü,

 1. Müdür: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü'nü veya Müdür tarafından verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere Müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları.

e) Birim: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı birimleri,

  f) Birim Sorumlusu: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı olan birimlerin açılış ve idaresinde görevli olan yetkili meslek elemanını,

g) Çalışan: Çalışan sıfatına haiz müdür, memur, işçi, kadro karşılığı sözleşmeli memur ve şirket işçisi suretiyle görev yapan çalışanları ifade eder.

  h) Yönetmelik: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade     eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş   :

MADDE 5- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ve 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümleri kapsamında, Diyarbakır Yenişehir Belediye Meclisinin 10/10/2008 tarihinde kurulmuştur.

Teşkilat Yapısı:

MADDE 6-(1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Kadrolu İşçi ve Şirket personellerinden oluşur.

(1)Müdürlüğe bağlı olarak Bilgi Edinme ve WhatsApp İhbar Hattı

 bulunmaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

a) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürünün Görevleri:

1-  Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2-  Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3- Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler ve Müdürlüğe tebliğ edilen her türlü evrakı ilgili görevliye havale ederek işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.

4-  Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5-  Personeli arasında yazılı ve sözlü görev dağılımı yapar.

6-  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

7- Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

8- Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.

9-İlçemizin kültürel ve tarihi zenginliklerini fotograf,film,video,CD,seskasetleri vb.yöntemlerle değerlendirmek,Kamuoyuna ulaştırmak.

10-Gazete ,mecmua ve mevzuatla ilgili yayınlar,diğer neşriyatın satın alınması ve resmi gazete ile diğer bazı süreli yayınların abone yenileme işlemlerini yürütmek.

11-Aylık basın analiz dosyasının hazırlanması ve info@yenişehir.bel.tr adresi iletim web kullanıcılarına elektronik ortamda aynı hizmetlerin sunulmasına sağlamak.

12- Yerel, Ulusal ve Uluslararası televizyon kanallarının izlenmesi, Başkanlık Makamı ile ilgili birimlere ait haber ve benzeri görüntülerin derlenerek ilgili yerlere sunulmasını sağlamak.

13- Başkanlık Makamını ve Belediye icraatlarının ve faaliyetlerinin  muhabirleri, kameramanlar, fotoğrafçılar ve gerekli teknik ekipmanlarla izlenmesi, derlemelerin görsel ve basının materyalleri  haline  getirilmesi ve dağıtımını yapmak.

14- Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde Başkanlığımıza bağlı ( Meydan, Cadde, Sokak, Bulvar, Park, Bahçeler, Mezarlıklar, Kültürel Mekanlar, Köprüler, Tarih yerler v.s) bunlar gibi yerlerde yapılan film çekimleri için gelen başvuruların değerlendirilip izin verilmesi işlemlerini yürütmek.

15- Belediyenin halkla ilişkiler hizmetlerini planlamak, uygulamak, uygulama aşamasında sonra gerekli değerlendirmeleri yaparak elde ettiği sonuçları diğer birimlere aktararak sonuçları takip etmek.

16- Belediye çalışmaları  hakkında halkı bilgilendirmek, halkın belediye yönetiminde olan  talep ve başvurularını kabul ederek ilgili birimlere ulaştırmak, sonuçları takip etmek.

17- Diğer halkla ilişkiler uygulamaları alanındaki yenilikleri takip etmek  bunlardan uygun olanlarının belediyemizde uygulanabirliği konusunda araştırmalar yapmak, bu kapsamda çeşitli öneriler hazırlamak.

18- Belediyenin yatırım ve  hizmetlerini (bez ,afiş, billboard, vinil ve gazete v.b.) halka tanıtmak

19- İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın düğün, cenaze gibi sosyal nitelikli talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılamak.

20- 42 Mahhalemizi  kapsayan (iç ve dış) Halk Toplantıları düzenlemek.

21- Halkla İlişkiler, Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmetler alanlarında, bilimsel toplantılar düzenlemek, bu alanda düzenlenen toplantılara katılmak ve bilimsel yayınlar yapmak.

22-Belediyenin hizmetlerinin tanıtımı

23- Web sitesinin düzenlenmesi ve tanıtımların yapılması

b) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler  Müdürünün Yetkileri:

 1. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi
 1. Müdürlüğünün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
 1. Müdürlükle ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi,
 1. Disiplin Amiri olarak personeline,mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.
 1. Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmeside süreli ve ani denetlemeler yapma,rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
 1. Müdürlük emrinde görev apan personele,ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek,ödül ve taktirname,yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.
 1. Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.
 1. Geçici süre görevde bulunmayacağı dönemlerde,müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve makamına onayına sunma yetkisi.
 1. Birimdeki tüm görevlilerin işlevlerini itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.
 1. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi,birim ve kuruluşlarda haberleşme yetkisi.
 1. Her konuda israfı önleyici tedbirler alma yetkisi.

Bilgilendirme Bölümün görevleri

Madde8-Bilgilendirme  Bölümü;4982 Sayılı Bilgi edinme hakkı Kanununa istinaden dilekçeyle ile bilgi almak isteyen halkımıza bilgilendirmek ile görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürütme ve Yürürlülüğü

Yürürlük
Madde 9-Bu yönetmenlik Belediyemiz Meclisinin 07.09.2005 tarih ve 66 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Yönetmeliğinin iptal edilerek, Yenişehir İlçe Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin kabul edildiği tarihten itibaren yürülüğe girer.

Yürütme
Madde 10-Bu Yönetmelik hükümlerini  Belediye Başkanı(Kaymakam) tarafından  yürütülür.