Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü

Telefon: +90(412) 228 9654 Dahili:

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV TANIMI VE KURULUŞ AMACI:

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı:
5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, diğer ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kentimizde yaşayanları birinci derecede etkileyen hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan enerji, eğitim, çarpık kentleşme, sağlıksız sanayileşme, artan görüntü, gürültü kirliliği ve iklim değişikliğine sebebiyet veren olumsuz çevresel etmenlerin tespiti ve giderilmesi Müdürlüğümüzün görev ve sorumluluklarını oluşturmaktadır.  Bununla birlikte hava, su, toprak gibi doğal kaynaklar ile eko sistemin içinde yer alan bitki, ağaç;  insan ile evcil ve yabani hayvan sağlığının korunması; Sıfır Atık Projesi kapsamında İlçemizde geri dönüşüm özelliğine sahip ambalaj atıkların yönetimi, bitkisel atık yağların geri kazanımı, atık pillerin toplanması ile diğer tüm atıkların kaynağında azaltılarak üretiminden bertarafına kadar doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, elektrik, su, doğalgaz, gıda gibi kaynakların israfının önlenmesi, ağaçlandırma yapılması gibi çevrenin korunması hususlarında eğitim çalışmaları yaparak toplum bilincinin geliştirilmesi ve bu duyarlı yaklaşımın kalıcı alışkanlıklar haline getirilerek çevreci insan profilinin oluşturulması için sürdürülebilir sağlıklı, güvenli, modern bir kent bilincinin ilçemizde yerleşmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

VİZYONUMUZ:
Yenişehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak Vizyonumuz; ekosistemin bileşeni olan insan, hayvan, ağaç, bitki ve diğer tüm canlıları koruyan, hava, su, toprak gibi yaşamsal kaynakları bilinçli, planlı, etkin ve verimli kullanan çevreci prensipler içeren amaç ve hedeflerden oluşan akılcı yönetim modeliyle sürdürülebilir vizyonel politikalar üretmektir.

Bu çevreci politikalar ile insanların yaşam kalitesini artıran sosyal refaha katkı sağlayan; geçmişin geleneksel değerlerini koruyarak eskiyle yeniyi buluşturan, modern ve çevreci bir kent kimliğini geleceğimiz olan çocuklarımıza miras bırakabilmektir.

MİSYONUMUZ:
Yenişehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü olarak Misyonumuz; Dünyada ve Ülkemizde gelişen çevreci çalışmaları araştıran, takip eden, gelişimi hedefleyen, fikir üreten, takım ruhuna sahip birim personelimizle ilham veren ve katma değer yaratan yenilikçi ve özgün; çevreci program, proje, tasarım ve doğa dostu iyi uygulama örneklerini kurumsal mevzuata uygun olarak şeffaf ve hesap verebilir ilkelerle Yenişehir Belediyesi adına gerçekleştirmektir.

FAALİYET ALANLARI:
Ambalaj atıkları geri kazanımı 
Bitkisel atık yağların geri kazanımı
Atık elektrikli ve elektronik eşyaların (AEEE) değerlendirilmesi
Çevre denetim ve gözlem
Enerji verimliliği faaliyetlerinki ve Sorumluluklar
Çevre bilincini yükseltici eğitim çalışmaları ve yayınlar yapmak, mevzuatın öngördüğü değerlere çekilmesi için stratejiler belirlemek, gerekli çalışmaları yapmak,
Çevrenin korunması, iyileştirilmesi konularında plan, proje, etüt, inceleme ve araştırma yapmak, yaptırmak,
Mevzuata uygun atık yönetim ve denetim planlarını hazırlamak ve uygulamak,
Ambalaj atıklarının ve Atık Elektrik Elektronik Eşya (AEEE) atıklarının toplanması, taşınması, depolanması ve geri kazanımı için etüt, plan ve projeler yapmak, yaptırmak; yapılan projelere katkıda bulunmak,
Bitkisel atık yağların ve atık pil ve akümülatörlerin toplanması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
Ömrünü tamamlamış araç lastikler konusunda ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,
Çevre bilinci ve atıklar konusunda ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,
Çevre ile ilgili talep ve şikâyetleri değerlendirmek, gerekli iş ve işlemleri yapmak,
Mevzuat değişikliklerine esas olmak üzere ilgili mercilerce talep edilen konularda görüş bildirmek, gerektiğinde talep beklenmeksizin görüş ve önerilerini ilgili mercilere sunmak,
Çevresel sorunlarla ilgili olarak belediye birimleri, diğer belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve eşgüdüm koşullarını oluşturmak; akademik ve araştırmacı kuruluşlarla işbirliği yapmak,
Çevre bilincine yönelik olarak belediyede hizmet içi eğitim çalışmaları ile vatandaşların çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim çalışmaları düzenlemektir.