Destek Hizmetleri Müdürlüğü

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1:(1) Bu yönetmeliğin amacı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev alanını,

sorumluluk ve yetkilerini,  görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2: Bu yönetmelik, Yenişehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş,  görev ve esasları ile 5018 sayılı Kanunun 60.maddesinin ikinci fıkrası gereğince harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla diğer harcama birimlerine ilişkin mali işlemleri Destek Hizmetleri birimi olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhalesi Sözleşmeleri Kanununun hükümleri çerçevesinde temin ederek, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Hukuki dayanak

MADDE 3:Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile İlgili diğer Kanun ve mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

Tanımlar

MADDE 4 :(1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye : Yenişehir Belediyesini,

b) Başkan : Yenişehir Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı: Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısını,

d) Birim : Destek Hizmetleri Müdürlüğünü,

e) Müdür : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen

imza yetkisini kullananları,

f) Personel :  Müdür ve şef tanımının dışındaki birim mensuplarını, ifade eder.

İKİNCİBÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş:

MADDE 5:(1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve

22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Yenişehir Belediye Meclisinin 10.10.2008 tarih ve 75 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Teşkilat

MADDE 6:(1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür ve büro personelinden oluşur.

(2) Müdürlüğe bağlı olarak şeflik kurmak ve görevlerini belirlemede Müdür yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Personelin unvan ve nitelikleri

MADDE 7:(1) Destek Hizmetleri Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri

aşağıdaki gibidir.

a) Destek Hizmetleri Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8 : (1) Destek Hizmetleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

a) Destek Hizmetleri Müdürünün Görevleri:

1)  Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişi olup Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek.

2)  Alt Birim personeli arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve benzeri nedenlerle ayrılan personellerin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

3)  Personelin gizli sicillerini doldurmak; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek,

Müdürlüğün, çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle işbirliği kurmak,

4)  Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,

5)  Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,

6)  Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak ve başkanlığın onayına sunmak,

7)  Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek

8)  Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek,

Çalışmaları değerlendirmek

9)  Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek.

10) Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,

11) Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin Farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,

12) Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.

b) Destek Hizmetleri Müdürünün Yetkileri:

1)  Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

2)  Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

3)  Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.

4)  Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

5)  Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

6)  Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu

düzenleme ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı

bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.

7)  Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

8)  Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.

9)  Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.

10) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.

c)  Destek Hizmetleri Müdürünün Sorumlulukları:

1)  Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

2)  Personelin gizli sicillerini doldurmak, her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek,

3)  Alt Birim şefliklerinde görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür ve ilgili alt birim şefi tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle tek- tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilecek ve personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma masasında bulunduracaktır.

4)  Müdür, müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumludur.

5)  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

Müdürlüğe bağlı Şeflik ve görevleri

MADDE 9 : (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar,

tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

a)  Şefin görev ve sorumlulukları:

1)  Müdürün herhangi bir sebeple bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yürütmek,

2)  Memur ve işçilerin görev bölümünü yapmalarından ve personelin devamından sorumlu olmak.

3)  Personele havale edilen evraklarla ilgili olarak yapılan işleri kontrol etmek,

işlemlerini eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak.

b)  Destek Hizmetleri Şefliğinin görev ve sorumlulukları:  Kamu ihale Kurumunun

belirlediği senelik limitler çerçevesinde harcama birim Müdürlüklerinden gelen talepleri:

1)  Limit içinde ise piyasa araştırması yaparak 4734 sayılı Kanununun Doğrudan Temin

Usulü ile temin etmek.

2)  Limit üzerinde ise İhale yolu ile teminini sağlamak.

3)  Satın alınacak, üretilecek ve tamir ettirilecek tüm malzemeler için gerekli idari ve

teknik şartnameyi kullanan veya talep eden birimlere hazırlatmak veya temin etmek.

4)  Mali Yılbaşında ilgili birimlerce talep edilen veya senesi içerisinde yeniden

gereksinim duyulan mal ve hizmetleri İç ve Dış Piyasalardan mevcut yasa ve

yönetmelikler dahilinde temin etmek.

5)  Müdürlüklerden gelen ihtiyaç taleplerini cins, miktar, vasıf ve kapasite yönünden

kontrole tabi tutmak.

6)  Tahmini bedel tespiti yapmak ve teklif almak

7)  Yurt içi ve yurt dışı ilanlar yapmak

8)  Tespit edilen tahmini bedelleri ve alınan teklifleri İdari ve Teknik Şartnameleri

dahilinde tetkik ve karşılaştırarak elde edilen neticeyi gerekli evrak ve dokümanlarla

birlikte ihale komisyonuna arz etmek.

9)  İhale Kararının kesinleşmesinden sonra ilgili firmalara tebligat yapmak, sözleşmeler

hazırlamak ve sonuçlarını talep etmek.

10) Temin edilen demirbaş ve tüketim malzemelerinin kayıt ve saklanmasını sağlamak.

11) Ayniyat defterine kayıt yapmak, işlemi vize etmek, demirbaş sayısını vermek.

12) Ödeme için muhasebe yetkilisine bildirmek

13) Dış piyasalardan temin edilen malzemenin akreditif, yurda nakil, ithal ve sigorta ile

ilgili işlemlerini yapmak.

14) Gerek dış piyasadan ve gerekse iç piyasadan temin edilen malzemenin teknik

şartnameler uyarınca muayene ve kabul komisyonları ile muayenelerini yaptırmak

ve bedellerinin ödenmesi için ilgili birimlere tahakkuklarını yaptırmakla görevlidirler.

c) Memurların görev ve sorumlulukları: Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını hazırlar ve takip ederler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin icrası

MADDE 10 : (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

b) Görevin planlanması: Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro

sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin İcrası: Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki tüm personeli kendilerine verilen

görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 11 :

1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

a)  Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

b)  Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

c)  Destek Hizmetleri Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şef’e veya sorumlu personele iletir.

d)  Şef veya görevli personel evrakları niteliğine göre inceler gerekli araştırmaları yaparak doğrudan temin yada ihale konusunda harcama yetkilisinden onay alarak sonuca ulaştırır.

e)Alımı yapılan mal/hizmet alımı dosyaları hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne

havale edilir.

2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

BEŞİNCİBÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

Müdürlük içi denetim

MADDE 12:

a)Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

b) Destek Hizmetleri Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Personel sicili

MADDE 13: (1) Destek Hizmetleri Müdürü her yıl sene sonu memur personel için birinci sicil

Amiri olarak puan verir, kapalı zarfa konan sicil raporları mühürlü bir şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir.

Personel özlük dosyaları

MADDE 14: (1) Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve

ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır. Bu nedenle;

a)  Destek Hizmetleri Müdürlüğünce birimde çalışan tüm personel için birer gölge (özlük) dosyası düzenlenir.

b)  Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi,

sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, nakil evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

Disiplin cezaları

MADDE 15:(1) Destek Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelle ilgili disiplin

işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 16:(1)  İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi

hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

MADDE 17: (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18: (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.