İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürü: Ahmet ER Telefon: +90(412) 228 9654 Dahili:

İmar Müdürlüğü Meslek Gurupları 

İMAR KALEMİ
İmar Kalemi Tarafından Sunulan Hizmetler: 
1. Müdürlüğe ait tüm kayıt kabul ve çıkış işlemlerini yapar ve dosyalarını düzenler
2. Personelin özlük işlerini düzenler.
3. Müdürlüğün ayniyat işlemlerini yapar ve yaptırır.
4. 5393 Sayılı Yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek.

HARİTA PLANLAMA
PLANLAMA BİRİMİ GÖREV TANIMI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN İŞ VE İŞLEMLERE ESAS YÜRÜRLÜKTEKİ KANUN VE YÖNETMELİKLER
•    Planlı alanlar imar yönetmeliği
•    Mekansal planlar yapım yönetmeliği 
•    3194 sayılı imar kanunu 
•    İmar iş ve işlemlerine konu olabilecek diğer kanun ve/veya yönetmelikler
•    İmar iş ve işlemlerinin yürütülmesinde belediye görev, yetki ve sorumlulukları hakkında ilgili kanun ve/veya yönetmelikler

PLANLAMA BİRİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ
• Şahıs, şirket, vakıf, kurum vb. başvuru sahipleri tarafından Belediyemize yapılan resmi/yazılı başvurulara istinaden plan, plan tadilatı/değişikliği, plan revizyonu vs. dosyalarının kontrolünü sağlamak, yürürlükteki imar mevzuatları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına aykırılık teşkil etmeyecek şekilde fiziksel ve sayısal ortamda doğru ve tam bir şekilde hazırlanmış söz konusu dosyaları görüşülmek üzere Meclis gündemine havale etmek.
• Şahıs, şirket, vakıf, kurum vb. başvuru sahipleri tarafından Belediyemize yapılan resmi/yazılı başvurulara istinaden yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında ‘’imar durumu’’ belgesi hazırlamak.
• Belediyemize yapılan resmi/yazılı başvurulara istinaden, Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı (plan notları ve açıklama raporu hükümlerine uyarak) kapsamında ‘’çiftlik, bağ evi, …’’ gibi kullanımlar üzerinde planlanan tesislerin/projelerin ruhsat düzenleme aşamasından önce, ilgili taşınmazda söz konusu tesisin/projenin yapılıp yapılamayacağını belirlemek amacıyla ilgili kurum/kuruluşlardan görüş talebinde bulunmak, tesisin/projenin yapılmasında görüşü istenen tüm kurumlardan ‘’olumlu/uygun’’ görüşü alındıktan sonra, ilgili taşınmazın imar durumunun hazırlanarak ruhsat düzenleme aşamasına geçişini sağlamak.
• İmar planlarına yeni bir düzenleme ve/veya değişiklik getirecek şekilde hükümler içeren ve bu amaçla yürürlüğe giren kanun veya yönetmeliklerin ilgili hükümlerini uygulamak, hükümlerin gereğini yerine getirmek amacıyla yürürlükteki imar planı üzerinde revizyonlar, değişiklikler yapmak (Örneğin, 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 6.maddesinin [3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesi] ilgili hükmü gereğince, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı üzerinden bir revizyona gidilmiş olup, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü planlama birimi personeli tarafından 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu çalışması başlatılmış ve bizzat yürütülmüştür).
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vizyonu kapsamında Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, kentsel dönüşüm uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü, dönüşüm sürecinin iyileştirilmesi ve yerleşim yeri ölçeğindeki kentsel dönüşümün bütüncül bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla, il ve ilçeler bazında hazırlanması talep edilen ‘’Kentsel Dönüşüm ve Strateji Belgesi’’ çerçevesinde, İlçemiz kentsel dönüşüm raporu oluşturma çalışmalarına katkıda bulunmak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilgili diğer kurum/kuruluşlar ile koordinasyonlu bir şekilde çalışmalar yürütmek.
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yürürlükteki imar planları veya imar işlerine konu her tür bilgi/belge konusunda koordinasyon sağlamak, çalışmalar yürütmek, bilgi/belge teminini sağlamak, ilgili hususlarda resmi yazışmalar/şifahi görüşmeler gerçekleştirerek paylaşımda/işbirliğinde bulunmak, 
•  İlimiz Belediye Başkanlıkları ile kurum Müdürlükleri başta olmak üzere, 
•  Yukarıda izah edilen süreçlere konu işler planlama biriminin sürekli bir biçimde yürüttüğü imar iş ve işlemlerine konu ana/esas işler olup, günlük/rutin olarak mesai içerisinde yürütülen; 
*Özel sektörde hizmet veren teknik ekip çalışanı mimar, mühendis, şehir plancılarına yürüttükleri eksperlik, plan/proje geliştirme vb. işler için yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında imar planı/durumu hakkında bilgi/belge temini sağlamak
*Taşınmaz/mülk sahibi vatandaşların yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında taşınmazları/mülkleri ile ilgili her tür talep veya başvuruları cevaplamak, resmi yazışma veya şifahi olarak bilgi vermek.
*Asliye Hukuk/Ceza Mahkemeleri ile icra dairelerinden direkt veya Belediyemiz Hukuk İşleri Birimi üzerinden Müdürlüğümüze havale edilen üst yazıları, dava dilekçelerini veya dosyaları, bilirkişi raporlarını ivedilikle cevaplamak, ilgili dava duruşmalarında kullanılmak, incelenmek üzere söz konusu mahkeme veya icra daireleri tarafından istenen bilgi/belgeleri hazırlayarak cevabi yazı ile sunmak.
* Şahıs, şirket, vakıf, kurum vb. başvuru sahipleri tarafından Belediyemize yapılan resmi/yazılı başvurulara istinaden Müdürlüğümüze havale edilen yazıların,  dilekçelerin ilgilisi olunan 

STATİK KONTROLÜ 
Statik Kontrolü tarafından yapılan işlemler: 
• Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek, 
• Yenişehir ilçe sınırları içinde yapılacak binaların statik proje ve betonarme–çelik hesaplarını kontrol eder.
• Tadilat projesi kontrolü yapmak, 

Statik Bürosunca Vatandaşa Sunulan Hizmetler: 
1.Betonarme-çelik proje kontrolü, 
2. Tadilat projesi kontrolü, 
3. Bina taşıyıcı kontrolü - Dilekçe-kurum içi yazışma (Dilekçede TC kimlik numarası zorunludur), 
 
MAKİNE & ELEKTRİK KONTROLÜ 
Makine Elektrik Kontrolleri tarafından yapılan işlemler: 
• Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek, 
• Elektrik tesisat projelerinin incelenmesi, uygun görülür ise tasdik edilmesi.
a) Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi’ne göre,
b)Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre,
c)Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne göre,
d)Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre,
e)Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği’ne göre
f) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre
• Mekanik tesisat projelerinin incelenmesi, uygun görülür ise tasdik edilmesi.
a) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre
• Asansör Tescil  müracaatlarının değerlendirmesi uygun görülür ise Tescil Belgelerinin hazırlanması.
Makine ve Elektrik Kontrolleri Tarafından Vatandaşa Sunulan Hizmetler: 
1. Tesisat projeleri onayı
2. Asansör Tescil Belgesi verilmesi

MİMARİ KONTROL
Mimari Proje Kontrolü Tarafından Yapılan İşlemler; 
• Yapımına başlanmış ve/veya devam eden inşaatların tadilat projelerinin onaylanmasından sonra Yapı Kontrol Müdürlüğünden inşaatların ruhsat ve eklerine uygunluk yazısı alınarak tadilat projelerine yapı inşaat ruhsatı vermek, 
• 5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek,
Mimar Tarafından Vatandaşa Sunulan Hizmetler: 
1. Yapı Ruhsatı Düzenlemek 
2. Mimari Proje Kontrolü 
a) Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
b) Otopark Yönetmeliği
c) Sığınak Yönetmeliği
d) Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik
e) Yüksek Yapılar Yönetmeliği(Büyükşehir Belediyesi)
f) Yenişehir Belediyesi Plan Notları
g) Binalarda su yalıtımı yönetmeliği
h) 6306 Sayılı Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun
i) 2464 Belediye gelirler kanunu
j) 3194 Sayılı İmar Kanunu
k) 5393 Sayılı Belediye Kanunu