Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

 KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AŞAĞIDAKİ GÖREVLERİ YAPAR

· Kırsal alanlarda ekonominin geliştirilmesi ve iş imkânlarının arttırılması, insan kaynaklarının örgütlenme düzeyinin ve yerel kalkınma kapasitesinin geliştirilmesi, kırsal alan fiziki altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması, kırsal çevrenin korunması ve geliştirilmesini sağlamak. Tarım ve Hayvancılık üretimlerinin, işlenmesi, korunması, depolanması ve pazarlanmasının geliştirilmesi için planlama, projelendirme, ihale ve şartnamelerinin hazırlanması ve uygulama çalışmalarının yapılmasını sağlamak. 6360 sayılı Yasa ile mahalleye dönüşen köylerimize tarım ve hayvancılık alanında 5393 sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde destek sağlamak.
· Tarım ile ilgili Kamu kuruluşları ile koordinasyon sağlamak, iş birliği modeli geliştirmek, proje yapmak ve üreticiye gelir getirici faaliyetlerde ortak paydada çalışmalar düzenlemek. 
· Kırsal alandaki tarımsal, sosyal ve kültürel envanterleri hazırlamak ve sonuçlarını ilgili kurumlar ile paylaşmak
· Alternatif ürün çeşitliliğini sağlamak için ilçe düzeyinde programlar geliştirmek, tarımsal gerilemeleri önlemek için projeler geliştirip uygulanmasını sağlamak üzere gerektiğinde diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak.
· Tarımsal yapı tesisleri yapılması konusunda ihtiyaçları belirlemek ve ilgili Kurum ve kuruluşları ile projeler geliştirmek.
· Kırsal bölgelerimizin tesis ve üst yapı çalışmalarını belediyenin ilgili birimleri ile koordineli olarak yürütmek.
· Bölgenin tarım alanlarını, su kaynaklarını, meralarını korumak ve geliştirmek.
· Mülkiyeti Belediyemize ait ekilebilir arazilerin üzerinde tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri yürütmek. Yöresel ekonomiyi geliştirmek üzere, ürün tanıtım organizasyonları ve şenliklerinin düzenlenmesini desteklemek.
· Kırsal bölgelerimizde bulunan park, koru ve yeşil alanların oluşturulması bakım ve çevresel düzenlemeleri ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmalar yapmak.
· Kırsal alanlarda üretilen bazı ürünlerin marka olması için projeler geliştirmek ve desteklemek.
· Üretici pazar yerlerinin kurulması, yol üzeri ürün satış yerlerinin düzenlenmesi konularında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.
· Üretici örgütleri olan kooperatifler ve birliklerin çalışmalarını desteklemek için projeler geliştirmek.
· İlçemizin tarım ekonomisini geliştirmek için yurt içi ve yurt dışında düzenlenen tarım, gıda sanayi ve turizm fuarlarına katılmak, tanıtım stantları kurmak ve ilgili üreticilerin ve firmaların katılımını organize etmek.
· Müdürlüğün hizmet konularında yurt içindeki ve yurt dışındaki finans kuruluşlarından faydalanmak için projeler geliştirmek. Kamu kurumları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile proje ortaklıkları yapmak.
· Kırsal bölgelerimizde temizlik. Sosyal ve kültürel hizmetler, ulaşım sağlık, sosyal yardım konularında ön çalışmalar yapmak ve raporlar oluşturarak Başkanlığa sunmak. Başkanlık emirleri doğrultusunda tespit edilen sorunların ilgili birim ve kurumlar ile koordineli olarak çözümünü sağlamak.
· Geleneksel el sanatlarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütmek.
· Modern sulama, tarımsal mekanizasyon, bitkisel üretim ve modern şartlarda hayvan yetiştiriciliği yöntemlerinin kullanımına yönelik eğitim programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
· Üretici ve tarım işçilerinin sosyal yaşamlarını ve çalışma hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yürütmek ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde meslek edindirme kursları açarak, üreten ve üretmek isteyen şahıslara sertifika vermek.
· Hayvan ve bitki sağlığı konularında küçük işletmelere (aile çiftçiliği ve hayvancılığı yapanlar) talepleri doğrultusunda teknik personel desteği sağlamak.
· Hayvansal üretimi teşvik edici, destekleyici, geliştirici sistemler, eğitim ve denetim, analiz ve envanter çalışmaları vb. gibi konularda her türlü faaliyeti gerçekleştirmek, işlerin yapımını ve/veya denetlenmesini sağlamak
· Hayvansal üretimi, kalite ve verim arttırıcı yöntemleri teşvik ve destekleme ile ilgili projeler yapmak ya da yaptırmak
· Yöreye özgü gen kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli projeler yapmak veya yaptırmak
· Hayvancılık konusunda eğitim ve yayım çalışmaları ile ilgili projeler yapmak ya da yaptırmak
· Hayvancılıkta insan sağlığı ve gıda güvenliği konusunda projeler yapmak ya da yaptırmak
· Kırsaldaki üreticileri koruma, örgütlenme ve sosyal faaliyetler ile ilgili projeler yapmak ya da yaptırmak
· Hayvancılık konusunda örgütlü veya tüzel kişilere mali destek projeleri çalışmaları yapmak ya da yaptırmak
· Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve geliştirilmesi için projeler yapmak ya da yaptırmak
· Hayvansal gıdaların, et ve et ürünlerinin sıhhi ve hijyenik şartlarda satışa sunulması ve denetlenmesi ile ilgili kurumlarla işbirliği içinde olmak
· Hayvan, hayvan hastalıkları, hayvansal gıda güvenliği, vb. konularda hizmet içi ve hizmet dışı eğitim faaliyetleri yapmak
· Hayvanlardan insanlara geçebilecek bulaşıcı hastalıklarla mücadelede; ilgili diğer teşkilatlarla işbirliği yapmak, çalışmaların verimini artırmak, yapılan tarama ve dezenfeksiyon çalışmalarında bulunmak
· Elektronik veri tabanı ve envanter çalışmaları ile ilgili veri üretimi yapmak ya da yaptırmak Faaliyet alanıyla ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yürütmek veya desteklemek