Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürü: Hanefi ALPAYA Telefon: (0412) 2289654 – 59  Dahili : 3050 E-posta: malihizmetler@diyarbakiryenisehir.bel.tr.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI
Mali Hizmetler Müdürlüğü; YENİŞEHİR  Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar ile Başkanlık Makamı’nın yönlendirmeleri doğrultusunda, Diğer birimlerle koordinasyonunu sağlamak, Belediye bütçesini stratejik planı da göz önünde bulundurarak hazırlamak, Bütçe kayıtlarını tutmak, Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve Bütçe kesin hesabını hazırlamak, ilgili mevzuatı çerçevesinde belediyenin gelirlerini tahakkuk     ettirmek, gelirlerin takip-tahsil işlemleri ile ödeme işlemlerini ve genel muhasebe hizmetlerini yürütmek, Belediyenin  uygulama sonuçlarını izlemek, mali kanunlarla ilgilimevzuatın uygulanması konusunda Belediye Başkanı ve harcama yetkililerine gerekli bilgiyi sağlamak ve danışmanlıkyapmak, ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, iç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarıyapmakla görevlidir.

Yenişehir  Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, yukarıda belirtilen görevlerini alt birimleri olarak ifade edilebilen Gelirler Birimi , Muhasebe Birimi, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi, Ön Mali Kontrol Birimi, İcra Takip Birimi, Tahsil Birimi, Tahakkuk Birimi, Yoklama ve Tebligat Birimi ve Arşiv Birimi kanalıyla yerine getirmektedir.

SUNULAN HİZMETLER

Gelirler Birimi : 
İlgili mevzuatı çerçevesinde Yenişehir  Belediyesi’nin gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelirlerin takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, 
Belediye Gelirleri Kanunu’nun kapsamında yer alan vergi, harç, katılım payı ve diğer gelirlerle ilgili vergi kayıp ve kaçak kontrollerinin yapılmasını sağlamak, 
Emlak Vergisi Kanunu’nda belirtilen emlak vergilerinin kayıp ve kaçak kontrollerinin yapılmasını sağlamak, mükelleflere elden tebliğ edilmesi gereken ihbarname, tebligat gibi evrakların usulüne uygun olarak tebliğ edilmesini sağlamak,

Belediye Gelirleri Kanunu’nda, ilgili mevzuatta ifade edilen ve diğer birimlerle ilgili olan gelirlerin tahakkuk işlemlerinin yapılmasını sağlamak, tahakkuk işlemlerinin yapılması esnasında tahakkukla ilgili birim müdürleriyle koordinasyon içinde çalışmak,

Yenişehir ilçesi sınırları içinde bulunan mükelleflerden ilgili kanunlar çerçevesinde alınması gereken emlak vergisi, ilan ve reklâm vergisi, çevre temizlik vergisi, imar harç ve gelirleri,  kira  gelirleri,  zabıta tarafından tanzim edilen tutanaklara ilişkin tahakkuk eden  alacaklar,

Belediye Meclisi tarafından tarifeye bağlanan ücretler ile benzeri vergi, harç, pay, ücret gibi gelirlerin zamanında ve usulüne uygun olarak tahakkuk ve tahsil edilmesini sağlayıcı çalışmaları kontrol ve koordine etmek, söz konusu gelirlerden tahsilâtı gecikenlere   ödeme emri gönderilmesini sağlamak, ödemenin yapılmaması durumunda haciz işlemlerinin  başlatılmasını ve yapılmasını sağlamak,

Aylık gelir tablosu hazırlanmasını sağlayarak mali  hizmetler müdürüne sunmak gibi görevlerin yerine getirilmesi Yenişehir İlçe Belediyesi Gelirler birimi’nin sorumluluğu altındadır.

Muhasebe İş ve İşlemler: 
5018 sayılı kanunun 53. maddesine göre belediyemizin mali tabloları, aylık mizan, gelir ve gider bilgileri Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Hesapları Bilgi Sistemine ( KBS ) internet ortamında her ay süresi aşılmadan veri giriş işlemleri gerçekleştirmek, 
Bütçe Kesin hesabı hazırlanarak üst yöneticiye havalesini yapmak, 
Müdürlükler tarafından gönderilen mal ve hizmet alımları ve taahhüt işlerine ait ödeme emirleri ilgili mevzuata uygunluk ve bütçe ödenek durumuna göre kontrol edilerek muhasebeleştirmek,
Muhasebe işlemi ile firma ve kişiler adına tahakkuk ettirilen borçların ödemeleri süresi içerisinde hak sahiplerine yapmak,
Müdürlüklerin acil ihtiyaçları için mutemetlere verilen avans-kredi ile ilgili gider belgelerini inceleyerek mahsubunu, mahsup dışı kalan avans ve kredilerin süresi içerisinde belediyemiz hesaplarına intikali sağlamak,
 Belediyemizle çalışan tüm firmalara ait geçici ve kesin teminat mektuplarının kayda alınması, saklanması ve iş bitiminde ilgiliye iade edilmesi ile ilgili iş ve işlemler yapmak,
 Aylık gelir ve gider işlemlerinin muhasebeleştirilmesi düzenli olarak yapılması, Vergi dairesine her ay düzenli olarak Muhtasar beyannameleri verilmesini, Personel maaş ödemeleri her ay düzenli yapılarak muhasebe işlemleri gerçekleştirerek Maaşlardan yapılan icra, sendika, kefalet kesintileri gibi ödemeler süresi içerisinde kurum ve kişilerin hesaplarına yatırılmıştır.

Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi: 
Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, 
Bütçeyi hazırlamak, ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak, bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
denek gönderme belgesi düzenlemek, stratejik plan-performans programı ve bütçe uyumunu değerlendirmek, bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak gibi çalışmalar bütçe ve performans programı alt biriminin faaliyetleriyle gerçekleştirilmek, Muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir biçimde tutulmasını sağlamak, muhasebe hizmetlerini yürütmek, bütçe kesin hesabını, faaliyet raporunu ve mali istatistikleri hazırlamak gibi faaliyetleri söz konusu alt birim gerçekleştirmektedir.