Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdür V.: Bedih AY Telefon: +90(412) 228 9654 Dahili:

Belediye zabıtası, belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının sağlığını, huzurunu ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla; belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almakla ve işlenen belediye suçlarını takiple belediye meclisinin ve encümenin aldığı kararları uygulamak ve yerine getirmekte mükellef bir özel zabıta kuvvetidir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu belediyelere öncelikli olarak, hizmet sunduğu “belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak” görevi verilmiş, bu görevi yerine getirirken de 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15.maddesinin (b) bendinde Belediye Meclisine “Beldede huzur, sağlık ve esenliğin sağlanması için kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek” yetkisi tanınmıştır.

T.C.
YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç

Madde 1- Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer yasaların belediyelere yüklediği görevleri yerine getirmek ve beldede esenlik, huzur, sağlık, düzen ve belde halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının belirli kurallar içerisinde yerine getirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, belediye sınırları içerisindeki tüm belde halkını, belde halkına hizmet veren tüm belediye birimlerini, belde halkına hizmet sunan ve belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm işyerleri ile çalışanları, belediye sınırları
içerisindeki gerçek ve tüzel kişiler ile kamu ve özel, tüm kurum ve kuruluşları kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’nci maddesinin b) bendi, 18’nci maddesinin m) bendi ve 51’nci maddesine dayanılarak; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu, 5957 saylı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik, Gıda Hijyen Yönetmeliği, Hijyen Eğitim Yönetmeliği, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik, Belediye Zabıta Yönetmeliği ile Belediyelere görev yükleyen diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4-
a) Belediye: Yenişehir Belediyesini,
b) Belediye Başkanı : Yenişehir Belediye Başkanını,
c) Belediye Meclisi: Yenişehir Belediye Meclisini,
d) Belediye Encümeni: Yenişehir Belediye Encümenini,
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurallar
Madde 5-
Belediye Zabıta Memurlarının görevlerini yaptıkları sırada, talep edilen bilgi ve belgeleri göstermemek, yanlış ve asılsız bildirimde bulunmak, görevlerini engelleyici biçimde zorluk çıkarmak, kamuoyu oluşturmak suretiyle görevlilere müdahalede bulunmak yasaktır.
İKİNCİ KISIM
Emir ve Yasaklar
BİRİNCİ BÖLÜM

Madde 6 Huzur, Sağlık ve Nizamla İlgili Emir ve Yasaklar
a) Umumun kullanımına mahsus kaldırım, meydan, park ve yeşil alanlara motorlu ve motorsuz her çeşit araçlarla girmek ya da park etmek yasaktır. (Engelli vatandaşlarımızın özel durumları gereği kullanmak zorunda oldukları araçlar hariç)
b) İşyeri önlerine, kaldırım üzerine teşhir amaçlı eşya, malzeme, masa, sandalye, stant, askı, saksı, işaret dubası motosiklet, bisiklet vb. işgale neden olabilecek herhangi bir şey koymak ya da oturmak yasaktır.
c) Her türlü kamu malını kırmak, bozmak, zarar vermek yasaktır.
d) Mesken veya işyeri ile kaldırım arasındaki alanları, apartman ortak kullanım alanlarını, iş hanı ve pasajlarda, geliş geçişe mahsus yerleri işgal etmek veya buralarda mal satışa arz etmek yasaktır. İşgal edenler hakkında ceza tutanağı tanzim edilmekle birlikte işgale devam edildiği takdirde zabıta tarafından men edilir.
e) Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara zincir çekmek, çiçeklik, taş vb. şeyler koymak yasaktır.
f) Her türlü binalarda üst kat dairelerden herhangi bir şekilde alt kata veya dışarıya temiz yada pis su vb. sızıntıya meydan vermek yasaktır.
g) Umumi çeşmelerde, cadde, sokak ve kaldırımlarda motorlu, motorsuz, halı, kilim, çamaşır, her türlü hayvan yıkamak, çeşmelerden hortumla evine, işyerlerine su almak yasaktır.
h) Yüksek sesle veya ses yükseltici araçlarla, durarak veya gezici olarak satış, reklam, ilan yapmak ve müşteri celbi amacıyla bağırıp, çağırmak yasaktır.
i) Oturma alanlarındaki yapılar içinde ve dışında; saat 19.0009.00 saatleri arasında huzur ve sükûnu bozacak şekilde tamirat, tadilat vb. gibi gürültülü işler yapılması yasaktır. (Daire mukimi ve yöneticinde izin alınması müstesna)
j) Konut bölgesinde ve yakın çevresinde her türlü tamirat, tadilat, inşaat faaliyetleri, inşaat yapım işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve iş makineleri vb. ile 07.00’den önce ve hava karardıktan sonra çalışma yapmak yasaktır. Pazar günleri saat 10.00’dan önce başlanılmayacak, hava karardıktan sonra sonlandırılacaktır. (izin alınması müstesna)
k) İçkili ruhsat kapsamı dışındaki tüm işyerlerinde, içki içmek, içki içenlere müsamaha etmek yasaktır.
l) Market, bakkal, büfe, tekel bayii gibi ambalajı bozulmadan içki satış ruhsatı olan yerlerde açıkta içki satmak, içmek ve içirmek yasaktır.
m) Cadde, sokak ve meydanlarda Belediyeden izin almadan çadır kurmak ve sergi açmak suretiyle her türlü eşya vesaireyi satmak yasaktır.
n) Belediyece konulmuş olan cadde ve sokak isim levhaları ile bina numaralarını her ne suretle olursa olsun bozmak, kirletmek, tahrip etmek ve bunların yerlerini değiştirmek, binalara belediyece takılmak istenilen numaraların takılmasına mani olmak ya da takmamak yasaktır.
o) Dükkân, mağaza ve her türlü binaların kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülecek yerlerine faaliyetleri ile ilgili ürün asarak teşhirde bulunmak hasır, bez, çuval, teneke, kafes, vb. şeyler koymak yada asmak suretiyle görüntüyü bozmak yasaktır.
p) Belediyenin belirlediği alan dışında top oynamak, piknik yapmak, ateş ve fişek yakmak, halkın gelip geçmesini engellemek ve halkın huzurunu bozacak şeyler yapmak yasaktır. (Cezai ehliyeti olmayanların bu fiilleri işlemesine veli veya vasileri engel olmak zorundadır.)
q) İşyeri işleticileri ve meskenlerde oturanlar sivrisinek, karasinek, hamam böceği vb. gibi haşaratın ürememesi için gerekli tedbirleri almak, ev ve bahçelerde bulunan havuzlardaki suların sık, sık değiştirilmesi ve temizlenmesi zorunludur.
r) Milli Bayramlarda bayrak asmamak, Bayrak Kanununa aykırı bayrak asmak yasaktır.
s) Kamuya ait park ve bahçelerde çimlere basmak, çiçek koparmak, sökmek ve havuzlara girmek, havuzlarda bulunan balıkları tutmak ya da zarar vermek yasaktır. Cezai ehliyeti olmayanların bu fiilleri işlemesine veli veya vasileri engel olmak zorundadır.
t) Umumun istifadesine mahsus yerlerde, park ve bahçelerde, otobüs duraklarında, terminallerin bekleme salonlarındaki bank yada oturma gruplarına uzanmak, uyumak, yerlerini değiştirmek, spor aletleri vb.lerini maksadı dışında kullanmak ve başkalarının kullanmasını engellemek yasaktır.
u) Belediye sınırları içerisinde Belediyece belirlenen otoparklar dışında park eden araçlar için değnekçilik yapmak ve park ücret almak yasaktır.
v) Yenişehir Belediye sınırları içinde boş alanlarda yada yıkımı yapılmış binalar alanında Büyükşehir Belediyesinde otopark ruhsatını almadan otopark faaliyeti yürütmek yasaktır.
w) Konut alanlarında faaliyet gösteren işyerlerinin halkın huzurunu bozacak ve dinlenmesine engel olacak biçimde gürültü, duman, ışık, ısı vb. rahatsızlıklar çıkararak çalışması yasaktır.
x) Umuma açık eğlence yerlerinde belediyemizden canlı müzik izni verilen yerlerin gece saat 24.00’da kamu istirahatinin başlaması sebebiyle müzik yayınlarına son vermeleri mecburidir.
y) Meskûn mahal içerisinde çevre sakinlerini rahatsız edecek şekilde bağırmak, gürültü çıkarmak, şarkı söylemek, her türlü çalgı ve müzik aletini yüksek sesle çalmak ya da dinlemek yasaktır.
z) Halkın istek ve arzusu dışında fotoğraf çekmek yasaktır.
aa) Halka açık yerlerde içki içmek, içki içilmesini sağlamak, çalgı aleti çalmak, yiyecek ve içecek satmak, motorlu ve motorsuz araçlarla geçmek, gezinmek, çevreyi rahatsız edecek şekilde spor, oyun vb. faaliyetler yapmak yasaktır.
bb) Belediyece tahsis edilen alanlar dışında mangal yapmak, ateş yakmak, çevreye rahatsızlık vermek yasaktır.
cc) Sitelerde, apartmanlarda ve balkonlarda mangal yakarak çevreye rahatsızlık vermek yasaktır.
dd) Kötü koku neşreden, canlı büyük baş hayvan, kanatlı hayvan, deri, sakatat vb. taşımada kullanılan araçları meskûn mahalle park ederek çevreye rahatsızlık vermek yasaktır.
ee) Ana caddelerde, meydanlarda, sokaklarda sabit ya da gezici çalgıcılık yapmak yasaktır.
ff) Konutların bulunduğu alanlarda eğlence amacıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri kullanmak yasaktır.
gg) Konut bölgelerindeki işyerlerine ait soğutucu motor, fan, jeneratör, klima ve benzeri cihazların çıkardıkları seslerin çevreye rahatsızlık vermesi, çevreyi rahatsız etmeyecek tedbirlerin işyerlerince alınması zorunludur.
hh) Meydan, cadde, bulvar ve sokaklarda bulunan işyerlerinin geceleri kent estetiğine uygun olmayan ışıklandırma yapması yasaktır.
ii) Engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacı ile yapılmış yol, geçit, rampa, durak vb. tesisleri işgal etmek yasaktır.
jj) Halka rahatsızlık verecek, tehlike yaratıcı, patlayıcı ve parlayıcı madde satmak. (satışa sunulan bu gibi mallar müsadere edilerek imhası yapılır)
kk) Yol üzerindeki binaların yüzeyine bayrak, levha, tabela, afiş vb. sağlam bir şekilde sabitlememek.
ll) Belediye sınırları içinde; arsada bulunan sarnıç, kuyu, mahzen vb. gibi çukurların üstlerinin açık bulundurulması, etrafının çevrilmemesi, gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması.
mm) Belediye sınırları içinde izinsiz olarak sondaj ve kuyu vurmak yasaktır.
nn) İşyeri ve konutlarda günün her saatinde çevreyi rahatsız edici müzik sesi açmak, işyeri önüne hoparlör çıkarmak, çığırtkanlık yapmak, müşteriye tercih hakkı bırakmayacak şekilde sözlü ve fiili hareketlerde bulunmak.
oo) Belediyeden izin almadan atık, yağmur ve içme suyu sistemleri ile ilgili yeraltı ve yerüstü yapılarına müdahale etmek yasaktır.
pp) Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara doğru uzanan ağaç, çiçek dalları sahipleri tarafından budanması zorunludur.
qq) Turist olarak şehre gelen yabancılara, ilgili kurumlardan tercümanlık belgesi olmadan ve turistlerin rızası dışında zorla tercümanlık yapmaya çalışmak yasaktır.
rr) Halka açık yerlerde havalı tüfek vb. silahlar ile atış yapmak yasaktır.

İKİNCİ BÖLÜM
Madde 7-
Çevrenin Korunması ve Çevre Temizliği İle ilgili Emir ve Yasaklar
a) Her ne şekilde olursa olsun yerlere, çöp, kâğıt, çerez ve sigara izmariti vb. atarak çevreyi kirletmek yasaktır.
b) Çevreyi rahatsız edecek biçimde tiksindirici görüntü yaratacak veya fena koku neşredecek malzeme, çöp vb. bırakmak, eşya sermek veya kurutmak yasaktır.
c) Her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma mahsus yerlere atmak veya gömmek yasaktır.
d) Her çeşit eşyanın taşınması, yüklenmesi, boşaltılması, sevki ya da araçların tamiratı esnasında kamuya ait alanları gelişi güzel kullanmak, kirlenmesine ve tahribatına neden olmak yasaktır.
e) Umuma mahsus cadde, yol, sokak, kaldırım, meydanlarla paspas, halı vb. koymak, yıkamak ya da silkelemek yasaktır.
f) İş yerlerinde ve konutlarda kabul edilebilir standartlarda ve faaliyet türüne uygun çöp kabı bulundurmamak yasaktır.
g) Yollardaki kanalizasyon ve baca menfezlerine tıkayacak maddeleri atmak yasaktır.
h) Kanalizasyon ve kanal temizliği için Belediyenin ilgili biriminden izin almadan baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak yasaktır.
i) İşyerleri ve evlerden çıkan pis su ve atıkları ağaç dibi yada yeşil alanlara dökmek.
j) Konut ya da işyerlerinin temizliği esnasında oluşan suların cadde, sokak, kaldırım ve meydanlara taşırılması, akıtılması yasaktır.
k) Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünün belirlediği yer, belirlediği gün ve saatler dışında çöp bırakmak yasaktır.
l) Bahçe ve arsa içinde cadde ve sokakların görüntüsünü bozacak nitelikte kulübe, depo, çadır veya buna benzer barakalar yapmak, bulundurmak yasaktır.
m) Boş arsalarda çalı çırpı, toprak, moloz, hafriyat vb. şeyler biriktirmek,
n) Bina içerisinde, bodrum ya da çatı katında vb. yerlerde her türlü koku yapıcı maddeler ve kolay yanan çöp vb. şeyler biriktirmek, çevreye rahatsızlık vermek yasaktır.
o) İzinli olsa dahi el ilanı, broşür vb. dağıtılmasında çevrenin kirletilmesine sebebiyet vermek yasaktır.
p) Bina cephelerinin tamir ve tadilatında gerekli önlemleri almayarak yerleri kirletmek ve gelip geçenlere rahatsızlık vermek yasaktır.
q) Konut ve işyerlerine ait yağmur suyu borularını çatıdan zemine kadar indirmemek ve şehir kanalına bağlamamak yasaktır.
r) Kalorifer çürüğü yada soba küllünü boş arsa, yol kenarlarına dökmek, bırakmak yasaktır.
s) Site, apartman yönetiminin belirlediği gün ve saatlerin dışında halı, kilim vb. silkelemek yasaktır.
t) Binaların, abidelerin, yer altı ve yerüstü geçitlerinin, camilerin, her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını,
cadde, sokak ve tretuvar vb. yerleri sprey boya, tebeşir, yağlı boya, katran vs. ile boyamak, karalamak, yakmak, şekil çizmek ve kirletmek yasaktır.
u) Kanalizasyon şebekesi olmayan yerlerde sızdırmaz fosseptik yapmamak ve temiz/pis suları açıkta akıtmak yasaktır.
v) Belediye tarafından koyulan ve yerleri belirlenen çöp konteynırlarının yerinin değiştirilmesi yasaktır.
w) İşyeri ve konutlardan sokağa, ışıklığa (havalandırma bacası), site, apartman bahçesi ve yan parsellerin arsalarına çöp vb. şeyler atmak yasaktır.
x) Çok katlı bina ve apartmanlarda çöp vb. türden atıklar ile bilumum eşyaları merdiven boşluklarına bırakmak yasaktır.
y) Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan imalat atıkları, inşaat molozu vb. kendi imkânları ile temizlenip toplanması ve belediyeye ait çöp imha sahalarına götürülmesi zorunludur.
z) Belediyenin geri dönüşüm, çöp ve ekmek konteynırlarına;
1. Her türlü, taş, tuğla, çamur, moloz, kereste, demir ile inşaat, imalathane ve fabrika artıkları,
1. Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıkları,
1. Atık pil, akümülatör vb. maddeler,
1. Konut, işyeri ve imalathane gibi yerlerde yakılan kaloriferlerden çıkan cüruf, atık ve benzeri çöp kapsamına girmeyen maddeleri atmak yasaktır.
aa) Binalardan dışarıya çıkan klima suyu, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve çirkef sularının akıntı ve sızıntısını önleyici tedbirleri almamak yasaktır.
bb) Her türlü bina, apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa (havalandırma bacası) komşu yan parsellerinde bulunanları rahatsız edecek şekilde soba borusu çıkartmak yasaktır.
cc) Dükkân ve binaların sokak üzerindeki cephelerinde ve önlerindeki kaldırımlarda temizlik yapılırken gelip geçenlerin üstlerini kirletmek yasaktır.
dd) Belediyemiz sınırları içerisinde, Mahalli Çevre Kurulunca alınan kararlarda belirlenen yakıtların dışında, çevre kirliliğine sebebiyet verecek her türlü katı ve sıvı maddelerin yakılmasına izin verilmeyen maddelerin yakıt olarak kullanılması yasaktır.
ee) Kalorifer, ile ısınması yapılan resmi kurum ve kuruluşlar, işyerleri, konutlar vb. tüm yerler de Kalorifer Ateşçi belgesi olmayan kaloriferci çalıştırmak, kalorifer yaktırmak yasaktır.
ff) Kalorifer, doğalgaz veya ısıtıcı cihazlarla ısıtılan apartman, otel, işhanı, tiyatro, sinema gibi yerlerin ısı dereceleri hava şartlarına göre (+15) dereceden aşağı düşürülemez. Yukarıda bahsi geçen yerlerde kontrol için termometre bulundurulması mecburidir. Kalorifer,doğalgaz ve ısıtıcıların 15 Kasım tarihinden Nisan ayı sonuna kadar yakılmaları zorunludur. MÇK kararlarına göre bu tarihler dışında ısı bina içerisinde (+15) dereceden aşağı düştüğü takdirde yakılması mecburiyeti vardır. Bu yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılır.
gg) Dükkân, mağaza, meskenlerden, imalathane ve benzeri binalarda etrafa, gelip geçenlerin sıhhatine zarar verecek şekilde duman, toz, kurum, koku çıkartmak yasaktır.
hh) Fosseptik atıkların taşıyıcılar tarafından Belediyenin ilgili birimi tarafında gösterilen yere dökmesi esastır, çıkarılan atıkların sokakları kirletecek şekilde nakletmek yasaktır.
ii) Her türlü atığın Belediyeye ait menfez, rögar, kanalizasyon giderlerine boşaltılması yasaktır.
jj) Fosseptik atık taşıyıcıların Belediyemizden işletme belgesi alması mecburidir.
kk) Belediye sınırları içerisinde cadde, sokak, meydan, boş arsalara, dere vb. yerlerin kenarlarına ve içerisine enkaz, katı, sıvı, çöp vb. atıkların atılması yasaktır.
ll) Cadde, sokak, meydan ve boş arsalara park, bahçe ve rastgele yerlere abdest bozmak, tükürmek, sümkürmek, çöp vb. atmak yasaktır.
mm) Seyir halindeki araçların yayalar üzerine su, çamur sıçratması, araçlardan dışarıya çöp, şişe, sigara izmariti vb. şeyler atılması yasaktır.
nn) Izgara ve pişirmek suretiyle yayılan koku ve dumanı engelleyecek şekilde baca yapmamak ve gerekli önlemleri almamak yasaktır.
oo) Kafe, bahçeli gazino, çay bahçesi, piknik alanları gibi yerlerde canlı müzik izin belgesi almadan, canlı müzik yapmak yasaktır.
pp) Hazır beton taşıyan kamyonların (mikser makinası) taşıma veya çalışma esnasında gerekli tedbirleri almayarak yollara, kaldırımlara ve boş arsalara harç dökerek kirletmesi yasaktır.
qq) Lastik tamirhaneleri, kaplamacılar, perakende lastik satış noktaları, oto sanayi ve benzeri yerlerde ömrünü tamamlamış lastikler açık alanda biriktirilemez, eritme amaçlı yakılamaz.
rr) Meskûn mahal içerisinde, bahçe ya da çatı katında tandır, ateş ocağı yakmak, ekmek vb. pişirmek yasaktır.
ss) Gerekli tedbirleri almadan mermer kesme, mozaik taşlama vb. işleri yaparak toz çıkarmak ve çevreyi kirletmek yasaktır.
tt) Belediye sınırları içerisinde Belediyeden izin almadan hurdacılık yapılması yasaktır.
uu) İlçe sınırında el arabası, kamyon, kamyonet, çuval, at arabası vs. ile ambalaj atığı, atık madde, çöp, hurda, kâğıt vb. şeyleri toplamak ve depo etmek yasaktır.
vv) Boş arsaların ve bina bahçelerinin çevre sağlığına veya şehir estetiğine zarar verecek biçimde kullanılmayan eşyalarla doldurulması veya inşaat malzemesi, hurda gibi çirkin görüntü yaratacak şeylerle depolama alanı olarak kullanılması yasaktır.
ww) Belediyece yetki verilenlerin haricinde ambalaj atıkları ve ömrü geçmiş lastiklerin toplanması yasaktır.
xx) Belediye sınırları içerisinde hafriyat izin belgesi almadan hafriyat yapmak, almak ve brandasız hafriyat taşımak yasaktır.
yy) Belediyenin belirlemiş olduğu hafriyat döküm alanları dışındaki yerlere hafriyat dökmek yasaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Madde 8-
İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı ile İlgili Emir ve Yasaklar
a) İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan işyeri açmak ve çalıştırmak yasaktır.
b) Ruhsata tabi işyerlerinin İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Vergi Levhası, Ustalık Belgesi ve Fiyat Tarifesini görülebilecek şekilde asması zorunludur.
c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında belirtilen faaliyeti ve tali faaliyetleri dışında ruhsatına aykırı işleri yapmak yasaktır.
d) Belediyece tespit edilen açılış kapanış saatleri dışında işyerlerinin açık tutulması yasaktır.
e) Sıhhi işletme ruhsatlarına tabi işyerlerinde çalışan bütün personelin çalışma esnasında işin mahiyetine uygun giyinmemek ve şahsi temizliğine özen göstermemek yasaktır.
f) Satışa arz edilen tüm gıda maddelerinin her yerinin aynı kalite ve evsafta olarak teşhir edilmesi ve satılması zorunludur.
g) Umuma açık istirahat ve eğlence, konaklama yerleri, lokanta ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su, işin niteliğine göre sıcak su bulunması zorunludur.
h) Gramaja tabi her türlü gıda maddesinin; ekmek, pide simit, döner, kebap vb. eksik gramajlı olarak imal edilmesi ve satılması yasaktır. Bu kurala aykırı ürünler müsadere edilerek makbuz karşılığı hayır kurumlarına teslim edilir.
i) Gramaj ve fiyatları ilgili kurum ve kuruluşça tayin ve tespit edilmiş ticarete konu olan tüm mal ve ürünlerin tarife dışında satışa sunulması ya da fazla ücret talep edilmesi yasaktır.
j) İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirleri almamak, çöp ve her türlü atıkların konulacağı, yeterli sayı ve büyüklükte, ağzı kapalı, sızdırmaz çöp kovaları bulundurmamak yasaktır.
k) Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurmamak yasaktır.
l) Yapılan işin ve satışı yapılan gıda maddesinin özelliği ve niteliğine göre depo, muhafaza yeri, yıkama yeri, muayene ve kontrol yeri ile hazırlama yeri yapmamak yasaktır.
m) Bütün işyerlerinde sinek, hamam böceği, fare vb. haşeratlara karşı gerekli önlemleri alınması zorunludur.
n) İşyerleri; işkolu, faaliyeti ve sınıflarına göre kullandıkları alet, edevat ve malzemelerini temiz, bakımlı ve sağlam olarak bulundurmak zorundadır. Kırık tabak, bardak, yırtık ve kirli masa örtüsü, paslı malzeme, eski oyun aletleri vb. kullanmak yasaktır.
o) Fırınlarda imalat ve müşteri denetimine yönelik terazi bulundurulması mecburidir.
p) Gıda servisi ve toplu tüketim yapılan yerlerde bulaşık yıkama düzeni sağlanmalı. Yıkama suları ve diğer sıvı atıkların tahliyesini sağlayacak uygun drenaj sistemi bulunmalıdır.
q) Kasap dükkânlarında etlerin nakliyesi özel donanımlı araçlar tarafından yapılacak olup, otomobil veya kamyonet ile açıkta et nakli yapmak yasaktır.
r) Kasap dükkânlarında kaçak, damgasız ve belgesiz et ve et ürünleri bulundurmak, satmak yasaktır.
s) Et ve et ürünleri satışı yapılan yerler haricinde kıyma çekmek yasaktır.
t) Umumi tuvalet çalıştıranların temizliğine itina göstermesi, lavabolarda sıvı sabun, kâğıt havlu ve tuvaletlerde tuvalet kâğıdı bulundurmaları zorunludur.
u) Umumi tuvaletlerde yaşlı ve engellilerin kullanımına yönelik bölümlerin bulunması zorunludur.
v) Ruhsata tabi işyerlerinde iş güvenliği yasasına uygun olmayan fiil ve davranışlarda bulunmak yasaktır.
w) İşyerlerinde usulüne uygun ve düzenli kontrol belgeleri olmayan ölçü araçları kullanmak yasaktır.
x) Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm işyeri sahiplerinin müşterilerine kötü ve saygısız davranışlarda bulunamaz.
y) Berber ve kuaförlerin kullandıkları aletleri steril hale getirmemek, hijyen kuralarına uymamak, işyeri önünde havlu vb. kurutmak yasaktır.
z) Dükkânlara, sanayi müesseselerine ve serbest meslek erbabının çalıştıkları yerlerin kapılarına, sahiplerinin ad ve soyadları ile müesseselerinin veya ilgili şahısların işini gösterir Türkçe bir levha asmak mecburidir. Tanıtıcı levhaların Belediyemiz İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere göre yapılması mecburidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Madde 9

Gıda Üretim Yerleri ile İlgili Emir ve Yasaklar
a) Çalışanların kişisel temizliği ile iş gömleğinin kep, bone, eldiven, iş gömleği vb. olmaması veya yetersiz olması yasaktır.
b) İşyerinin, imalathanenin ve mutfağın umumi durumunun temiz olmaması, sağlık kurallarına uygunsuz çalışılması, işyerlerinde ve imalathanelerde kullanılan, her türlü malzemenin pasa bezi, ekmek tahtası, bardak tabak, kaşık, havlu, tarak, makas, önlük, masa, sandalye, yatak ve yatak takımlarının yırtık, kirli, kırık vb. sağlık koşullarına uygun olmaması yasaktır.
c) Gıda nakil kap ve araçlarının gıda nakline uygun olmaması ve nakil kaplarının gerekli hijyenik şartları taşımaması yasaktır.
d) Konutlarda ve işyerlerinde yeteri kadar standartlara uygun olan, ağzı kapalı çöp bidonlarının bulunması mecburidir.
e) Menşei belli olmayan (ilk ve son kullanma tarihi, parti no, gıda sicili, TSE belgesi, imalatçı adresi ve etiketi), son kullanım tarihi geçmiş gıda ürünlerinin satılması yasaktır. (Tezgâhlarda satışa sunulan son kullanma tarihi geçmiş mallar indirtilir, gerekirse imha edilir.)
f) Gıda depolarının uygun şartları taşımaması, sağlıksız ortamda gıda maddelerinin depolanması yasaktır.
g) Mezbaha harici hayvan kesmek yasaktır. Kaçak kesimde hayvana ait et ve organlarına zabıtaca el konulur, veteriner hekim muayenesinin neticesine göre işleme tabi tutulur.
h) Gerekli rapor ve veteriner kontrolünden geçmeden balık satılması yasaktır. (Cezai işlemden sonra satışı yapılan madde imha edilir.)
i) Pişirilmeden, yıkanmadan, soyulmadan yenen gıda maddelerinin açıkta bulundurulması, süt ürünleri, yoğurt, yağ, bisküvi vb. maddelerin ambalajsız şekilde açıkta satışa sunulması yasaktır.
j) Özelliğini yitirmiş (çürük, küflü, kurtlu, bozulmuş, kokan) gıda maddelerinin satılması yasaktır. (Cezai işlemden sonra satışı yapılan madde imha edilir.)
k) Talimatnamesine uygun olmayan yiyecek ve içecekler sağlığa zararı olmasa bile müsadere edilerek fakirlere dağıtılır. Bunları bulunduranlar ve satışa sunanlar cezalandırılır.
l) Gıda imalathanelerinde yer ve duvarların hijyen kurallarını ihtiva edecek şekilde yer dahil tavana kadar seramik vb. ile kaplamamak yasaktır.
m) Aşağıda belirtilen;
1. Gıda üretim ve perakende iş yerleri,
1. İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
2. Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler,
1. Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler,
1. Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları işletmecileri ve çalışanları Hijyen Eğitim
Yönetmeliği doğrultusunda Hijyen Eğitim Belgesi almaları zorunludur.
n) Gıda işletmecisi, gıdanın üretim, işleme ve dağıtım aşamalarından herhangi birinde faaliyet gösteren tesisinin kayıt veya onay işlemlerini, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre yaptırmak zorundadır.
o) Gıda İşletmecisi; Gıda Hijyen Yönetmeliği doğrultusunda, gıda işinde çalışan personelin yaptıkları işin gerektirdiği gıda hijyeni konularında kontrol edilmelerini, bilgilendirilmelerini ve yeterli eğitimi almalarını sağlamakla mükelleftir.
p) Gıda üretimi yapan iş kolları Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemeleri durumunda, durumu bu maddelere uygun bulunmayan çalışanların her biri ayrı ayrı aykırılıklar olarak değerlendirilecek ve 1593 sayılı Umumi  Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesine göre işlem yapılacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Madde 10

Yapı İşleri İle İlgili Emir ve Yasaklar
a) 3194 sayılı İmar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, Belediyeden izin veya yapı ruhsatı almadan her türlü inşaata, imalata, tadilata, ilave yapıya ve yıkıma başlamak yasaktır.
b) Cadde, sokak, yol, kaldırım, meydan vb. yerlerde belediyenin izni olmadan ne maksatla olursa olsun yeri izinsiz kazmak, bozmak, üzerine setler yapmak, tahrip etmek yasaktır.
c) İnşaatlara, mal sahibi ile sorumlu Yapı Denetim firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihini gösteren sarı zemin üzerinde siyah yazı ile en az 50x70 cm. ebadında levha asmak mecburidir.
d) Her türlü inşai faaliyette yaya ve trafik akışını engellemeyecek şekilde 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre yapı çevresi ile ilgili gerekli emniyet tedbirlerini almamak yasaktır.
e) Görüntü kirliliğinin önlenmesi ve gerekli emniyet koşularının sağlanması amacı ile tadilat/yıkım yapılacak binaların dış cephelerinin yırtılmaz ve tutucu özelliğe sahip file ve benzeri malzeme ile koruma altına almamak yasaktır.
f) Toprak, kum, mıcır, kömür tozu ve talaş gibi maddeler taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine meydan vermek, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek yasaktır.
g) İnşaat sahiplerinin çalışmaları sırasında yol veya yaya kaldırımlarını bozmaları, kirletmeleri yasaktır. Bozulan, kirletilen yol ve kaldırımları derhal onarmaları, temizlemeleri zorunludur.
h) Yapıların, tamir, onarım ve yıkımları esnasında toz çıkmaması açısından sulama yapılması zorunludur. Ayrıca gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle moloz, sıva, boya vb. malzemelerin sokağa düşürülmesi ve atılması yasaktır.
i) Yapıların tamir, onarım ve yıkım yapılacak yerlerde, kurulacak iskelelerin, çevrilecek tahta perdelerin ve vücuda getirilecek her türlü yapı tertibatının gelip geçenlere, yollara ve yollardaki ağaçlara, yer altındaki ve havadaki nakil hatlarına en ufak bir zarar vermeyecek ve etrafı kirletmeyecek biçimde sağlam ve düzenli olmaları, iş bitiminde ortadan kaldırmaları zorunludur. Yıkılan binaların arsası üzerinde hiçbir şekilde yıkım artığı, moloz bırakılmayacaktır.
j) Yapıların her neresinde olursa olsun gelip geçenlere veya yollara zarar verecek bir çöküntü, yıkıntı, çukur oluşması halinde bu tehlikenin derhal önüne geçmeye, bunların oluşacağını gösteren ikaz levha ve işaretlerini bulundurmak, yoldan geçenleri ikaz etmek zorunludur. k) Kent estetiğini bozucu nitelikte eski, sıvası dökülmüş, boyasız ve bakımsız kaldığı tespit edilen, her türlü binaların olumsuzluğunu giderebilmesi için verilen süre içerisinde gerekli tamir, bakımı ve onarımı yapmak zorunludur. Yapılmadığı takdirde varsa yönetici, yoksa kat malikleri hakkında işlem yapılır.
l) Belediye sınırları dâhilinde alt yapı hizmeti veren kamu kurumu ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler kazı izni için Belediyenin ilgili biriminde ve Sit alanında kalan alanlarda Koruma, Uygulama ve Denetim (KUDEB) Bürosuna başvurmaları gerekmektedir. m) Belediye tarafından yapılan ve düzenlenen tretuvarların aslına aykırı düzenlenmesi ve değiştirilmesi yasaktır.
n) Her binanın kanalizasyon bağlantısının yapılması, ana kanalizasyon sisteminin olmadığı binalarda sızdırmaz fosseptik bulunması zorunludur. Fosseptik çukurundan çevreye koku ve sızıntı yapılmaması konusunda her türlü önlemin alınması bu konuda Belediyece çıkarılan yönetmelik ve yönergelere uyulması zorunludur.
o) İşyerlerinin sokak cephesine konulan tente ve siperleri, Belediyece belirlenen şekle uygun olarak ve Belediyeden izin alınarak yapılır. Bu şekle uygun olsa bile eski, kirli ve yırtık tente ve siper kullanmak yasaktır. Ayrıca, tescilli yapılarda ve tarihi, kentsel, arkeolojik sit alanlarında yapılacak uygulamalarda Koruma, Uygulama ve Denetim (KUDEB) Bürosunun görüşünün alınması gerekmektedir.
p) İmar mevzuatına uygun olmayacak şekilde binaların ön, yan ve arka bahçelerini sundurma, camekân, çadır, tahta perde, beton ya da taş duvar, demir parmaklık vb. malzemeler ile kapamak yasaktır.
q) Meydan, cadde, bulvar, sokak, yol ve tretuvarlarda her türlü tamirat ve hafriyatın alımında gerekli emniyet tedbirlerini almamak ve geceleri izinli çalışmalarda renkli ışıklarla tehlikeyi belirtmemek yasaktır.
r) Yanmış veya herhangi bir sebeple yıkılan, harabe, metruk olan binaların sahipleri, enkazları en kısa zamanda kaldırmaya, binanın tehlike arz eden kısımlarını tamir etmeye ve binanın etrafında gerekli önlemleri almaya mecburdur.
s) Yaya ve araç trafiğini aksatacak biçimde mülkiyet sınırı dışına taşarak merdiven veya kademeli girişler yapmak yasaktır.
t) Bina üzerine çatı reklamı konulması yasaktır.
u) Her nerede olursa olsun Belediyeden yer seçim belgesi almaksızın baz istasyonu, haberleşme istasyonu kurmak yasaktır.
v) Hafriyat ve inşaat yıkım çalışmaları yapanlar, çalışma esnasında çalışma alanına girip çıkan her türlü aracın yürüyen aksamının çamur vb. şeylerden temizlenerek çevreyi ve yolları kirletmesine mani olmamak yasaktır. w) Hafriyat ve inşaat yıkımı esnasında hafriyat alanının yanındaki binaları, doğal drenaj, enerji ve telekomünikasyon tesislerini, sistemlerini, kaldırım ve yol kaplamasını korumamak, olabilecek hasar ve erozyona karşı önlem almamak yasaktır. x) Belediye mülkü ve kamu kullanım alanları üzerine belediyemizden izin alınmadan büfe, ATM cihazı, boks ve tartı makinası vb. konulamaz.

ALTINCI BÖLÜM
Madde 11- Seyyar ve Sabit Satıcılar ile İlgili Emir ve Yasaklar:

a) Belediye başkanlığınca seyyar ve sabit satıcılık yapma izni olmadan satış yapılması yasaktır.
b) Gezici ve sabit satıcılık yapmak isteyenler bir dilekçe ile Belediyenin Zabıta Müdürlüğüne müracaat edecek, gerekli onay alındıktan sonra uygun görülenlere belirli bir işgaliye harcı karşılığında süreli izin verilebilecek, verilen izin emsal teşkil edemez. Belediye tarafından yapılacak özel hükümler saklıdır.
c) Motorlu ya da motorsuz vasıtalar ile gıda maddesi satan gezici ve sabit satıcılar özel olarak bu iş için imal edildiği belgelenen, gıda mevzuatı hükümlerine uygunluğu ve TSE belgeli motorlu yada motorsuz araçlar ile gezici ya da sabit olarak satış yapılmasına belediyece izin verilebilir, bu izinler süreli olacaktır. Bu tür verilen izinlerde oturarak yeme içme mekânı tertiplenemez, başka maksatla kullanılmaz.
d) Gezici ve sabit satıcılar belediyenin belirlediği kıyafeti giymek zorundadır ayrıca kullanılacak araçlar için belediyenin özel hüküm getirme hakkı saklıdır. Kullandıkları iş elbiseleri, el ve yüzleri temiz olacaktır. Yakalarında isim ve yaptığı işi belirten yaka kartı takmaları zorunludur.
e) Simit türü benzeri unlu mamullerin satışı için belediyece belirlenecek standartlardaki araçlarda satış yapılması şartı ile izin verilebilir. Bu araçlar kesinlikle camekânla kapalı olacak, ürünlere kesinlikle çıplak elle temas edilmeyecektir. Bu araçların camekânında satışa çıktığı fırın veya yapım yerinin ismi, adresi ve fiyatı yazan 20x20 ebadında bir levha asılı olacaktır.
f) Gezici ve sabit olarak izinli satış yapanlar, sattıkları malı nereden aldıklarını belirten alış faturasını daima yanlarında bulunduracak ve istendiğinde göstereceklerdir.
g) Gezici ve sabit satıcıların açıkta yada ambalajsız, bardakla su, ayran vb. satılması yasaktır.
h) Her ne şekilde olursa olsun yüksek sesle ya da ses yükselticili araçlar (hoparlör) kullanmak suretiyle satış, reklam, ilan yapılamaz. i) Motorlu vasıtalarda gıda maddesi satan esnafın bu maddeleri ruhsatlı imal yerlerinde almaları ve belgelemeleri mecburidir. j) Motorlu araçlar ile satış yapılabilmesi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte bu iş için aranan özelliklere uyulur. k) Belediye sınırları içerisinde ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcılar faaliyetten men edilir, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddeleri, Zabıta Müdürünün onayı ile Gıda Bankası, Kur’an Kursu, yatılı öğrenci yurtlarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı mallar ise yine Zabıta Müdürünün onayı ile yoksullara verilir, yapılan işlemler belgeler ile kayıt altına alınır. YEDİNCİ BÖLÜM Madde 12- Daimi ve Geçici Pazar Yerleri ile İlgili Emir ve Yasaklar
a) Belediyenin belirlediği ve tespit ettiği yerler ve zamanlar dışında Pazar kurulamaz, satış yapılamaz,
b) Tahsisli alanlarda tahsisli yerin estetik görünümünü bozacak şekilde çadır ipi bağlamak, direk dikmek, demir çakmak, ateş yakmak, açık pazarlarda müstakil bina, dükkân ve kamu kuruluşu binalarına çadır ipi bağlamak, gölgelik asmak ve mal teşhir etmek, aşırı ve göz alıcı şekilde aydınlatma yapmak, yüksek sesle bağırmak, çevreyi rahatsız etmek yasaktır.
c) Pazarcı esnafı kendisine tahsis edilen alanın dışına çıkamaz. Gerek halkın geçeceği gerekse komşu esnafın tezgâh arkasına geçiş için ayrılan geçitleri, konut, işyerlerine ait giriş ve çıkışları kapatamaz.
d) Pazaryerindeki belediye personeline mukavemette bulunmak ve hakaret etmek yasaktır.
e) Pazaryeri esnafı kendisine tahsis edilen alana ait işgaliye ücretini ödemesi zorunludur.
f) Pazarcı esnafının müşterisine iyi ve nazik davranışlarda bulunması zorunludur.
g) Tahsis edilen Pazar satış yerlerinin iptal, devir, kira işlemleri Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda yapılacaktır. Aksi yönde hareket eden satıcıların satış yerleri iptal edilir.
h) Elektrik direğinden izinsiz elektrik, çeşmelerden hortum takılarak su alınamaz.
i) Pazaryerlerinde pazarcı olarak faaliyet gösteren kişilerin Esnaf Odalarına veya üretici ise Ziraat Odaları’na kayıtlı üye olmaları mecburidir.
j) Pazarcı esnafı Zabıta Müdürlüğüne kaydını yaptırmak ve istenen belgeleri ibraz etmek zorundadır.
k) Pazarlarda ve sokaklarda açıkta, canlı veya kesilmiş kümes hayvanları satmak yasaktır.
l) Pazaryerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde pazarcıların tezgâh önünde gezmeleri, bağırmaları, çağırmaları, bir takım söz ve işaretlerle müşteriyi davet etmeleri yasaktır.
m) Pazarcı esnafının alkollü olarak tezgâh bölgesinde bulunması yasaktır.
n) Pazaryerlerinde pazarcı esnafının kılık kıyafetine, el ve yüz temizliğine özen göstermemesi yasaktır.
o) Üreticilerin yetiştirdiği sebze ve meyvelerin satışına yönelik ziraat odalarından üretici belgesi alması ve bu belgeyi her yıl onaylatması mecburidir.
p) Pazaryerlerinde, pazarcılar kendilerine ayrılan yerlerin görünümünü etkilesin veya etkilemesin hiçbir değişiklik ve ilaveler yapamazlar.
q) Pazarcı esnafı vergi mükellefi olacak, Belediyeye kesinleşmiş borcu olmayacaktır.
r) Ölçüler Ayar Kanununa göre damgalanmamış, hileli, ayarı bozuk her türlü teraziyi kullanmak yasaktır. Bu tür terazilere zabıta tarafından tutanak tutularak el konulur.
s) Pazarcı esnafının tartma işlemini müşterinin gözü önünde yapması
t) Pazaryerinde pazarcılar sadece kontrol belgesi olan, oturaklı, ibreli veya elektronik terazi kullanacaktır. Yaylı veya asma terazi kullanılması yasaktır.
u) Pazaryeri esnafı satışa başlamadan önce görevlilerin ikazına gerek kalmadan satışa arz ettiği malların üzerine satış fiyatını gösterir etiket koymak ve müşterinin görebileceği şekilde muhafaza etmek zorundadır. v) Müşteriyi aldatıcı yönde etikete hiçbir ifade yazılamaz. Etiketlerdeki fiyatlandırma Litre veya Kilogram bazında yazılacak, etiket üzerindeki tüm rakamlar eşit boyutta olacaktır.
w) Pazarcı pazarın bitimine müteakip pazar yerine hiçbir mal ve malzemesini bırakamaz.
x) Her pazarcı esnafı pazarın bitiminde sergisinin bulunduğu yeri ve etrafını temizleyerek, çöp torbalarının ağzını bağlı ve düzenli bir şekilde tezgâhın önüne bırakacaktır.
y) Pazaryerlerinde gözle görülür, burunla hissedilir derecede çürümüş, kokmuş veya kurtlanmış, bozulmuş yiyecekler satılamaz, tespit edildiğinde el konularak imha edilir.
z) Yıkanarak satılan sebzelerin yıkandığı suyun ve kabın temiz olması gereklidir. Bu tür sebzeleri müşteri istediğinde yıkamadan satmalıdır. Yıkandığında evsafı değişen ve ağırlaşan ürünler yıkanamaz ve satılamaz.
aa) Pazarcı herhangi bir ürünü benzeri başka bir ürün (taklit) gibi satışa sunamaz. Üretildiği yer ve üretiliş şekliyle ilgili yanlış bilgi veremez.
bb) Pazarcı sattığı ürünü poşete koyduktan sonra poşetin ağzını kapatmadan müşteriye vermelidir. Müşteri verilen malı beğenmediği takdirde iade edebilir, pazarcı buna itiraz edemez.
cc) Ekipman, kap, sandık, araç ve teknelerin temiz tutulması, gerekli hallerde dezenfeksiyon yapılması, ürünlerin temizliği ile üretim, taşıma ve depolama şartlarının sağlığa uygun olması sağlanacaktır. Kirli, kırık, paslı, çatlak, lekeli, kötü kokulu, yırtık ve uygun olmayan madde ve malzemelerle gıda satış ve servisi yapılmayacaktır. Gıda maddesinin taşınmasında veya muhafazasında kullanılan kaplar başka amaçlar için kullanılmayacaktır.
dd) Sergilenen ve tüketime sunulan her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin Türk Gıda mevzuatına uygun olması şarttır.
ee) Elle temas etme gerekliliği olan gıda maddelerinin satış ve servisi uygun malzeme, alet, donanım ve eldiven kullanılarak yapılacaktır.
ff) Pazarcılar, üreticiler ve diğer esnafın kendilerine yardımcı olarak çalıştırdıkları kişilerin de her türlü hareketi ve davranışlarından sorumludurlar.
gg) Kapalı ve seyyar pazaryerlerinde, pazarın kurulduğu günlerin dışında her ne sebeple olursa olsun herhangi bir eşya bırakmak, sergi açmak, sergi tezgâhı bırakmak yasaktır.
hh) Pazarcı esnafının tezgâh düzenlenmesinde komşu esnafın satış yapmasını engelleyecek şekilde malını aşırı derece yığmak, tezgâhını ileri çıkararak komşu tezgâhın önünü kapatmak yasaktır. 
i) Pazarın kurulduğu günlerde pazarcılar saat 06.00’dan önce herhangi bir mal ve eşyasını getiremeyeceklerdir.
jj) Gıda maddelerinin yerden yüksek evsafına uygun tezgâhlarda satılması zorunludur. Pazaryerlerinde yere mal serilerek satış yapmak yasaktır.
kk) Pazaryerlerinde yangın çıkmasına neden olacak yahut can güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü parlayıcı, yanıcı, patlayıcı maddeler (Bütan gaz tüpleri, tiner, vb.) kullanmak, bulundurmak ve satmak yasaktır.
ll) Pazaryerlerinde et ve et ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri, unlu mamuller, süt ve süt ürünleri, kuruyemiş, lokum, bisküvi, tatlı ve benzeri yıkanmadan, pişmeden ve kabukları soyulmadan yenen gıda maddelerinin açıkta bulundurmak ve satmak yasaktır. mm) Tartılacak şeylerin ağırlığına tesir edecek ve alıcıyı bedelinden fazla zarara sokacak derecede ambalaj malzemesi vb. şeyler kullanmak ve ürünleri ıslatmak yasaktır. nn) Pazar esnafı belediyenin belirlediği kıyafeti giyecek ve verilen kimlik kartını müşterinin görebileceği şekilde taşıyacaktır. oo) Pazaryerlerine pazarın kurulduğu günlerde araç park edilmesi, araçla girilmesi yasaktır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Madde 1
3  Reklam, İlan ve Tanıtım Faaliyetleri ile İlgili Emir ve Yasaklar. a) Belediye sınırları içerisinde Belediye İlan Reklam Yönetmeliğine aykırı olarak ilan reklam unsuru konulamaz. b) Belediye izni olmadan herhangi bir şekilde süreli yada süresiz tanıtım amaçlı stant, çadır, baraka kurulamaz, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtılamaz. c) Belediyece izin verilmeyen yerlere kâğıt afiş yapıştırılamaz, bez afiş asılamaz. d) İlçe genelinde faaliyette bulunan tüm araçların dışına Belediyeden izin almadan reklam yapıştırılması yasaktır. e) Belediyemiz sorumluluk sahasında kalan yerlerde, kamu veya özel kişilere ait binalara veya bu binaların herhangi bir yerine, bina sahiplerinden izin alınsa bile ilgili birimin uygunluk görüşü alınmadan, tanıtım veya reklâm amaçlı tanıtım levhası, totem, afiş, pano vb. uygulama yapılamaz. f) Belediyeden izin almadan anket yapmak yasaktır. g) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında belirtilen faaliyet konusu dışında yanıltıcı tabela ve reklam ibareleri kullanılamaz.

DOKUZUNCU BÖLÜM Madde 14Evcil, Sokak ve Ahır Hayvanları İle İlgili Emir ve Yasaklar
a) Belediyeye kayıt yaptırılmış ve veteriner karnesi olsa dahi, etrafı rahatsız edecek şekilde kedi, köpek vs. hayvan bulundurmak yasaktır.
b) Kedi, köpek, sahipli hayvanların Belediyeye kaydını yaptırmak, evlerde beslenen evcil hayvanların (kedi, köpek, vb.) Veteriner hekim tarafından onaylı belgesinin olması, muayenesinin ve aşılarının zamanında yaptırılması zorunludur.
c) Evde bakılması yasak olan köpek türlerini beslemek, (Yırtıcı, vahşi vb.) yasaktır.
d) Cadde, sokak, meydan ve ulaşım araçları gibi kamuya açık yerlerde markasız, ağızlıksız ve tasması sahibinin elinde bulunmaksızın köpek gezdirmek yasaktır. Tasma, kayış veya zincirin köpeğin gelip geçenlerin ulaşamayacağı biçimde kısa olması zorunludur.
e) Sahipli ve Belediyeye kayıtlı bulunan köpeklere kuduza karşı koruyucu aşı yaptırılmamış ve burunsalık takılmamış ise sahibine para cezası uygulanır ve gerekli aşının yapılması sağlanır.
f) Köpek ve kediler tarafından ısırılan diğer hayvanlar, ısıran hayvanla birlikte Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kayıtlı olsun olmasın mutlaka kontrol altına alınır.
g) Köpeğin park, bahçe, sokak ve kaldırımlara yaptığı dışkısını sahibi tarafından bir torba içine toplanarak çöp kutusuna atılması zorunludur.
h) Umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına ve eğlenmesine mahsus yerlerde kedi, köpek vb. gibi hayvanların bulundurulması yasaktır.
i) Cadde, sokak, meydan ve boş arsalara hayvan bağlamak, kümes, ahır, ağıl ve evcil hayvanları sokaklara bırakmak, park, bahçe ve benzeri yerlerde otlatmak yasaktır.
j) Belediyeden izin almadan, yollardan hayvan sürüsü geçirmek yasaktır.
k) Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları ilgili kurumlara bildirmemek, hayvan leşlerini gelişi güzel yerlere atmak yasaktır.
l) Gezginci arıcılık yapan arıcılar, arılarını çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde meskûn mahal dışında bir yere yerleştirmek zorundadır. Sahipleri bulunamayan veya kendisine tanınan süre içinde arı kovanlarını İl Gıda Tarım Müdürlüğünün belirlediği yerlere kaldırmayan şahıslara ait kovanlar, Belediyece kaldırılır yapılan masraflar cezası ile birlikte ilgilisinden tahsil edilir.
m) Kanatlı hayvan bakımı yasaktır. Ancak, müstakil olan evlerin bodrum ve çatı katında çevreye zarar ve rahatsızlık vermeyecek şekilde beslenebilir.
n) Hayvan yetiştirmeye müsait kırsal bölgelerdeki “Aile işletmeleri hariç” ağıl ve ahır yaparak büyük ve küçükbaş hayvan beslemek, gübrelerini açık alana dökmek yasaktır.
o) Şehrin meskun ve Belediyece yasaklanan sahaları dahilinde bulunan ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes hayvanlarının beslenmesine mahsus yerler yapmak yada bulundurmak yasaktır.

ONUNCU BÖLÜM
Madde 15

Yangın İle İlgili Emir ve Yasaklar
a) Binalarda bulunan kalorifer ve soba bacalarının yılda iki kez temizlenmesi ve yangına karşı gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.
b) Yalan olarak yangın vesaire ihbarında bulunmak suretiyle itfaiyeyi gereksiz yere meşgul etmek yasaktır.
c) Yangın anında itfaiyenin vazifesini güçleştirici hal ve hareketlerde, itfaiye personeline sözlü ve fiziki saldırıda bulunmak, vasıta teçhizat ve malzemelerini tahrip etmek yasaktır.
d) Belediye sınırları içinde kâğıt, ot, çöp vb. gibi şeyleri her ne maksatla olursa olsun yakmak yasaktır.
e) Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının belirlediği şartlar çerçevesinde belediye sınırları içerisinde iş hanları, pasajlar ve işyerlerinde çıkabilecek yangınları önlemek ve söndürmek için Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.
f) Yangın muslukları bulunan yerlerde yangın musluklarına zarar vermek, üstlerini kapatmak, üzerine araç park etmek bu musluklardan ve su aldığı depolardan su almayı engelleyecek hal ve hareketlerde bulunmak, bu musluklardan amacı dışında su almak yasaktır.
g) Kolayca parlayan ve tutuşan kâğıt, bez parçası, ot, saman, talaş, tahta parçası, çalı vb. maddeleri çatı, bodrum katı vb. yerlerde bulundurulması yasaktır.
h) Belediyece belirlenen alanlar dışında likit petrol gazı tüplerinin depo edilmesi yasaktır.
i) Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla fabrika, fırın, han, hamam, pansiyon, otel, İşhanı ve apartmanlardaki bacalara siklon veya sulu filtre takılacak, bunlar devamlı surette çalışır durumda olacak ve bacalar çevre binalardan 2 (iki) metre yükseklikte olacaktır.
j) İtfaiye araçlarının hareket kabiliyetini engelleyecek şekilde kavşak, sokak girişi vb. yerlere araç park etmek, yangına giden itfaiye araçlarını engelleyici davranışlarda bulunmak yasaktır.
k) Otel, motel, yurt, alışveriş ve kurs merkezi vb. umuma açık yerlerin yangın güvenlik önlemleri kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığı görüşünün alınması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kabahatlerin Tespit Usulü, Ceza Hükümleri, Uygulamalar, Çeşitli Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Kabahatlerin Tespit Usulü
Madde 16

a) Bu Yönetmelikte sayılan Emir ve Yasaklar ile Kabahatler Kanuna göre kabahat oluşturan fiil ve hareketlerin tespiti, görev esnasında resen veya şikâyet üzerine Belediye Zabıta görevlilerince düzenlenecek "Tespit Tutanağı" ile yapılır. b) Tespit Tutanağında en az iki zabıta görevlisinin imzası ile hakkında tespit tutanağı düzenlenen kişinin veya temsilcisinin imzası bulunur. İlgili kişi imzadan imtina ederse, imtina hususunda tutanağa şerh düşülür.
c) Tespit Tutanağında;
1. Hakkında tespit tutanağı düzenlenen kişinin kimlik ve adresi,
2. Kabahatler Kanunu ve/veya Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinde İdari para cezasını gerektiren fiilin niteliği ve yasal dayanak maddesi,
3. Fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller,
4. Tespit Tutanağının tarih ve saati ile tutanağı düzenleyen görevlilerin adısoyadı, unvanı ve sicil numarası açık bir şekilde yazılır. Madde 17Ceza Hükümleri
a) Bu yönetmeliğin hükümlerine uyulup uyulmadığının denetimi ve işlemi Belediye Zabıtasınca yapılır.
b) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatında yer alan hükümler uygulanır.
c) Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında Belediyenin sorumluluğu, ilgili kanunlar çerçevesinde tatbik edilir.
d) Bu yönetmeliğin hükümlerinin yürürlükteki kanun ve yönetmelikler ile çelişmesi halinde kanunların ve yönetmeliklerin öngördüğü hükümler uygulanır.
e) İşlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılamayan ve 15 yaşından küçüklere ve davranış yeteneği önemli ölçüde azalmış kişilere, bu yönetmeliğin cezai işlemleri uygulanmaz. Ancak, işyerlerinde bunları çalıştıranlar hakkında, bu kişilerin bu yönetmelikteki emir ve yasakları ihlalinden dolayı müeyyide işyeri ilgilisine uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Madde 18- Uygulamalar

a) Bu yönetmelikte öngörülen emir ve yasaklara riayet etmeyenler hakkında; 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Muadil Kanunun 1. (5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi kapsamında) ve 2.maddesince Belediye Encümeni kararı ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33.36.37.38.41 ve 42 maddelerine ise Belediye Zabıta görevlileri tarafından cezai işlem yapılır.
b) 5393 sayılı Belediye Kanununun 83. maddesinde belirtilen, aynı Kanunun 15,18 ve 34. maddesi,1608 sayılı Kanunun 1 ve 2. maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32,33,36,37,38,41 ve 42 maddeleri ve diğer kanunların ilgili maddelerinde belirtilen parasal miktarlar her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme oranına göre artırılır. Ceza uygulamasında yeniden değerlendirme oranına göre belirlenen miktarlardan 1 TL’nin altındaki küsuratlar atılır.
c) İlgili Yasa, Yönetmelik ve Tembih namelerde cezai müeyyide öngörülmeyen kabahatleri işleyenlere 1608 sayılı Kanunun 1. Maddesi gereğince encümenden gerekli karar alınmak üzere Zabıtaca “Tespit Tutanağı” tanzim edilir.
ç) Encümen tarafından verilen idari para cezası veya faaliyetten men’in takibi zabıtaca yapılacaktır. Encümen Kararın da, verilen süre sonunda gereğini yapmayan şahısların evrakları Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilerek bu birim tarafından gerekli iş ve işlemleri yapılarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir.
d) Bu yönetmelik kapsamında bulunan suçlardan dolayı Belediye Encümenince verilecek sanat ve ticaretten men kararlarının uygulamasında;
1. Hazırlık; Karar ilgiliye tebliğ edilerek, bozulabilecek malların zaruri ve şahsi eşyaları alınması, işyerinin hazırlanması için 24 saat süre verilerek işyeri sahibinin kapatma işleminde hazır bulunması istenir. Verilen sürenin dolması ile yapılacak kapatma işleminde;
1. Uygulama; Yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler alınır. Pencere ve kapılar kapatılarak dışarıyla temas kesilir. İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir. Kapatma tutanağında kapatma nedeni, kaç yerde mühürleme yapıldığı, tarih ve saati belirtilerek imza altına alınır. İmzadan kaçınması halinde durum tutanakta belirtilerek imza altına alınır.
1. İhlal; Encümen kararı ile sanat ve ticaretten men edilen işyeri, kararda belirtilen süreden önce mühür bozularak açıldığı takdirde; “mühür fekki tutanağı” tutularak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. İşyeri yeniden mühürlenir. Sürenin dolması durumunda “mühür kaldırma tutanağı” tanzim edilerek işyeri sahibine veya temsilcisine bir suret teslim edilir.
1. Mahkeme Kararları; Yetkili mahkemeler tarafından Belediye encümeninin verdiği kararlar için yürütmenin durdurulması veya tedbir kararı sureti ibraz edildiği takdirde kapatma işlemi iptal edilir. Mahkeme kararının haricinde kapatma işlemi durdurulmaz.’
e) Belediye encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir.
f) Belediye Encümeni tarafından verilen idari para cezası ve yaptırım kararlarına karşı ilgililerin dava açma süresi ve dava açılacak merci de ayrıca kararda belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler Saklı hükümler
Madde 24-
Bu Yönetmelikte sayılan emir ve yasaklar hususunda diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümleri saklıdır. Yürürlük Madde 26- Bu yönetmelik belediye meclisince onaylanmasını müteakip ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Madde 27- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.